Wat is en doet de

VZW Studie- en Planbureau voor wildbeheereenheden in Vlaanderen


Sinds de Vlaamse Executieve op 24 juli 1991 een door de Vlaamse Raad op 10 juli 1991 goedgekeurde voorstel van jachtdecreet bekrachtigde werden in Vlaanderen na een driejarige succesvolle promotiecampagne van de consulenten van de representatieve jagersverengingen ongeveer een tweehonderdtal wildbeheereenheden opgericht.

Het uit een breed maatschappelijk initiatief van de leden van de Vlaamse Raad gegroeide jachtdecreet beoogde een vereenvoudiging van de reglementaire bepalingen van de jacht en een actualisering van de wetgeving. Het jachtgebeuren moest aangepast worden aan de evolutie van ons leefmilieu, waarin de jager meer verantwoordelijkheid diende te krijgen wegens de impact van zijn activiteiten op de fauna. Deze verantwoordelijkheid moest de jagerij weten te gebruiken voor een positieve inzet voor onze fauna en flora, waarvan iedereen weet dat hun leefgebieden sterk worden bedreigd, de zogenaamde ecologische aftakeling door vooral menselijke activiteiten.

Voornoemde nieuwe reglementering van de jacht ging uit van drie basisoverwegingen :

1 - het bestaansrecht van de jacht als historisch feit ;

2 - de biologisch bekeken aanvaardbaarheid van de jacht mits ze het evenwicht in de bejaagbare populaties niet verstoort of ze deze alleen maar terugbrengt tot een voor onze samenleving en het natuurbehoud aanvaardbaar peil ;

3 - de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de jacht zolang rekening wordt gehouden met de rechten en plichten van elke burger en de beperkingen van de rechten van de jager. De jagerij diende zich aan te passen aan de evolutie van onze maatschappij en van de bejaagde populaties.

De jagersbelangen moesten op een redelijke en evenwichtige wijze worden gevrijwaard, samen met de belangen van de overige sectoren, namelijk de landbouw, het natuurbehoud en de recreatie.

De vroegere plezier- en exploitatiejacht diende plots omgebogen tot uitsluitend de ecologisch verantwoorde beheersjacht. Het is dan ook evident dat de jagerij door deze plotse omschakeling in bepaalde kringen moeite heeft bij de praktische uitvoering van zijn activiteiten in de sfeer van een nieuwe opgelegde visie.

Na ongeveer vijf jaar WBE-werking ontstonden lokaal diverse lovenswaardige initiatieven, maar globaal bekeken blijkt de vraag om en de noodzaak aan deskundige WBE-begeleiding zeer groot.

Immers blijken de meerderheid van wildbeheereenheden nog te kampen met administratieve en bestuurlijke moeilijkheden en met vooral de onverbiddelijke terreinconcurrentie, jachtwijzegeschillen onder en binnen jagersgroepen en -groeperingen en het individualisme bij de uitoefening van het wildbeheer, meestal gebaseerd op voorbijgestreefde technieken en soms ook wel op kortzichtige of verwerpelijke methodes, die af en toe de pers halen tot ongenoegen en schande van heel de jagerij.

Om een oplossing te bieden aan al deze problemen, ingevolge jarenlang gegroeide situaties, is een mentaliteitswijziging en een positieve rechtlijnige aanpak noodzakelijk in de vorm van minstens een door verschillende bevoegde instanties gedragen initiatief voor een dringende bijsturing aan de hand van een objectieve deskundige begeleiding van de wildbeheereenheden.

Jagersbelangen staan immers soms haaks op deze van andere natuurgebruikers en grondgebruikers .....

Daarom ook werd door onder meer een aantal gewezen WBE-consulenten van de representatieve jagersverenigingen besloten een puur technisch bureau, met een VZW-statuut, op te richten met als doel de wildbeheereenheden op een professionele wijze te begeleiden overeenkomstig de nieuwe jachtvisie en de natuurbehouds- en natuurontwikkelingsplannen van de overheid, waarbij de communicatie en overleg met de andere sectoren, vooral die voor het natuurbehoud, centraal staan.

De behartiging van de uitsluitend exclusieve jagersbelangen komt daarbij niet te pas en er kan ook geen sprake zijn van concurrentie met de representatieve jagersverenigingen, die ook beroep op onze instelling zullen kunnen doen in het belang van de jagerij.

De VZW Studie- en planbureau voor wildbeheereenheden in Vlaanderen

is de ideale instelling voor ondermeer studiewerk, beoordeling van de specifieke WBE-problematiek en voorlegging van goede oplossingsvoorstellen en beleidsadviezen naar de WBE-besturen en aangesloten jachtgroepen toe om te komen tot de realisatie van een ecologisch verantwoord planmatig wildbeheer in het werkgebied van een administratief en bestuurlijk goed onderbouwde wildbeheereenheid.

De VZW S.P.W.V. kan uw wildbeheereenheid bijstaan in navolgende aangelegenheden :

* ontwerp en productie van alle documenten voor wildbeheereenheden ;

* oprichting en/of omvorming in VZW-wildbeheereenheid ;

* administratieve en bestuurlijke problematiek en beleid ;

* budgetaire en fiscale problematiek en financieel beleid ;

* erkenningsprocedures en betoelagingsdossiers ;

* voorbereiding, opstelling en uitvoering wildbeheerplan ;

* voorbereiding en opstelling onderschrijvingen bij openbare verpachtingen ;

* onderzoek, beoordeling en voorstellen tot oplossing geschillen onder eigen leden en/of andere leden van en aangrenzende WBE's uitwerking samenwerkingsverbanden en bemiddeling voor en in samenwerkingsverbanden met andere sectoren (natuurbehoud en lokale milieuverenigingen) ;

* divers studiewerk op organisatorisch en jachttechnisch vlak ;

* organisatie, verwerking en beoordeling van allerhande inventarisaties ; enz, enz ....

Deze lijst is niet limitatief, maar enkel bedoeld om een idee te krijgen wat alleszins tot de mogelijkheden behoort.

De VZW S.P.W.V. en haar consulenten zijn daarenboven nog tegen haalbare voorwaarden ten uwe dienste beschikbaar op uw verzoek.

Terug naar het begin van de tekst

aarzel niet voor bijkomende inlichtingen en klik hier

spwv@regio.be

VZW. Studie en Planbureau voor Wildbeheereenheden in Vlaanderen

  http://www.spwv.com"