Wat is het doel van de

VZW wildbeheereenheid Velpedal


De vereniging heeft het wildbeheer, het natuurbehoud en het verbeterd toezicht zoals bedoeld in artikel 12 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 en het desbetreffende besluit van 1 december 1998 van de Vlaamse Regering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 1999 (blz. 4133 t / m 4135) tot doel:

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het voeren van een gepast beleid:

a) gericht op een optimale weidelijke jachtbeoefening binnen de wettelijke reglementeringen op het vlak en in goede verstandhouding onder haar leden onderling en met derden volgens de principes van samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders en de vrijwilligheid van de samenvoeging van de afzonderlijke jachtterreinen, die samen het werkgebied van de wildbeheereenheid vormen;

b) waarbij de jacht inpasbaar in en meekoppelbaar met het natuurbehoud is en daarbij tevens kadert in een door de Algemene Vergadering goedgekeurd en door alle leden - jachtrechthouders onderschreven wildbeheerplan, dat opgesteld en uitgevoerd wordt in overeenstemming is met de natuurrichtplannen, bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en latere uitvoeringsbesluiten. Het planmatig wildbeheer wordt gericht op de ontwikkeling of handhaving van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer volgens de principes van duurzaamheid en biodiversiteit.

c) waarbij naast het georganiseerd verbeterd toezicht ter bestrijding van de stroperij en andere milieudelicten ook de erkenning en de bescherming van de jachtvelden van de aangesloten leden -jachtrechthouders en jachtgroepen behartigd worden en de zogenaamde jachtinbraak door buitenstaanders en /of leden binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid uitgesloten kan worden;

d) waarbij naast resultaatgerichte samenwerking met wetenschappelijke en bestuurlijke instellingen ook de jaarlijkse afschotstatistieken en wild inventarisatiegegevens verzameld, verwerkt en doorgezonden worden zoals geregeld in de bepalingen inzake de voorwaarden tot erkenning en subsidiŽring van wildbeheereenheden;

e) om in geval van geschillen, waarbij de wildbeheereenheid of haar leden - jachtrechthouders betrokken zijn, in gemeen overleg met de tegenpartij te zoeken naar middelen om door verzoening of een arbitraire beslissing van scheidsrechters de gerezen geschillen bij te leggen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vereniging mag alle activiteiten ondernemen, die de doelstellingen kunnen bevorderen.

Terug naar het begin van de tekst