06
Hoshinkido Gradation
GUP Couleur ceinture Nombre de cours
12° GUP
white
 
11° GUP
whitey
24
10° GUP
yellow
24
9° GUP
yellowo
24
8° GUP
orange
24
7° GUP
orangeg
30
6° GUP
green
50
5° GUP
greenb
40
4° GUP
blue
50
3° GUP
bluer
40
2° GUP
red
40
1° GUP
brown
50
1° DAN
black
8 mois après ceinture marron
2° DAN
black
2 ans après 1er DAN
3° DAN
black
3 ans après 2ème DAN
4° DAN
black
4 ans après 3ème DAN
5° DAN
black
5 ans après 4ème DAN