n e w        b i o        f i l m o g r a p h y        a r t i c l e s        s t u f f       l i n k s

Rebecka Liljeberg in new big movie
Interview by Jyrki Siikanen, Svenska Dagbladet

Jerez, an hour south of Sevilla, is well known for it's sherry, produced from the grapes growing in the lime-rich earth around town. Here, in an old discontinued sherry bodega, the shooting of the final part of the movie Bear's Kiss is in full progress. 

Rebecka Liljeberg has one of the leading roles. She plays Lola, daughter in a circus family. In the movie you get to follow her during a few years of her life. It is late afternoon when I meet Rebecka. She says that currently all shooting is taking place during night since that is when the scenes in the film are laid. And it's good because temperature can rise up to 40 degrees during daytime.      - But at the same time it's tough to keep on from late afternoon to early morning. You're changing the daily rhythm and it wears you out, Rebecka says. It's cool inside the bodega. There is a high roof and the floor is made of black sand. Big black oak barrels, once filled with sherry, are lying there. Bear's Kiss is a co-production with actors from Sweden, Germany, Spain, Russia, Italy and France. 
- There are many wills and cultures that need to cooperate. Mostly everything works fine but sometimes the atmosphere can be a little sour. But I have learnt to know some of them that I like very much. I keep company with them during spare time. "Rehearsal!" someone is shouting and Rebecka has to leave. I follow her inside the old bodega. She disappear into a room where they have built up a scene in which the young bear Sergei is going to take part. 

In about twenty minutes Rebecka returns and we get to meet one of her opposite players, Joachim Krol, a German actor who plays Groppo the clown in the movie. Groppo is a constant character who very much takes care of Lola, Rebecka tells. To the question what she does when she is not filming, Rebecka answer that she tries to think about something else. 
- We go to the beach and swim, try and find things to do so we can forget about work for a while. Something that makes you feel good and make you happy. We have been in Sevilla for instance. To me it's important to break free from all obligations and just be myself together with my friends. It's time for shooting and Rebecka disappear into the bodega again. Night falls quickly now. It's totally mute during the shooting. The only thing you hear is one of the numerous mopeds out on the street. Here in Jerez, the moped seems to be the most appreciated way of transportation. Whole families are sitting squeezed together on small scooters. 

- Now everything will be torn apart and a new scene will be built up, Rebecka says when she returns. We decide to take some pictures before it gets totally dark. Groppo the clown also wants to be in a picture. He is joking with Rebecka and wraps her up inside his big black coat. 
- I like him very much, Rebecka says. He is a very positive person. 

He looks a little sad I say, like clowns often do. 
- It's because he long for his kids very much. When you're away for so long, nearly four months, there are moments of difficult homesickness. We have been filming in Russia, Sweden, Germany and now Spain. You miss the ordinary everyday life, Rebecka says. Things that are always there but now are so far away. Rebecka asks me if I want to see the young bear Sergei. We walk into the cool bodega and down in a corner, in two large cages, are the bears. In one cage there are three big bears and in the other is Sergei. The Russian bear trainers let us walk inside where the young bear is. 

At once he comes running towards us, Sergei wants to play. He is biting on Rebeckas arms, he is young but he is strong and has sharp teeth. It all gets a little bit too playful and the bear-trainers come to our rescue and lift him away. 
- You have great respect for the bears, they are incredibly strong, Rebecka tells. Although they are circus bears and trained by humans they are still wild animals in their behaviour. When we come out again they have built up a new scene. A big balloon is being filled with air. 
- Inside the balloon there is a strong lamp. It's sailing about 10-15 meters up in the air and is going to bring a feeling of moonlight for the next scene, Rebecka explains. It's dark now; lights are being put up around the bodega. They are preparing the lights for the next shooting. 

Article written by Jyrki Siikanen, Copyright © SvD. 

Translated by Peter Svensson

 

Jerez de la Frontera, SvD
Jerez, en timme söde r om Sevilla, är känd för sin sherry, som tillverkas av de vindruvor som växer i den kalkrika jorden runt staden. Här i en gammal nedlagd sherrybodega pågår inspelningen av den sista delen av filmen Bear's kiss för fullt.

Rebecka Liljeberg har en av huvudrollerna, hon spelar Lola, dotter i en cirkusfamilj. I filmen får man följa henne under några år av hennes liv.
Det är sent på eftermiddagen när jag träffar Rebecka. Hon berättar att just nu är all inspelning förlagd till natten eftersom scenerna i filmen utspelar sig då. Och att det är skönt eftersom temperaturen kan stiga upp till 40 grader på dagarna.
- Men samtidigt är det jobbigt att köra från sen eftermiddag till tidig morgon, man vänder på dygnet och det sliter på kroppen, säger Rebecka.
Inne i bodegan är det svalt. Det är högt i tak och golvet är av svart sand. Där ligger stora svarta ekfat, en gång fyllda med sherry. Bear's kiss är en samproduktion med skådespelare från Sverige, Tyskland, Spanien, Ryssland, Italien och Frankrike.
- Det är många viljor och kulturer som ska samarbeta. För det mesta går det bra men ibland kan stämningen bli lite sur. Men jag har lärt känna några som jag gillar väldigt mycket, som jag umgås med på fritiden.
"Repetition", hörs någon skrika, och Rebecka måste gå. Jag följer med henne in i den gamla bodegan. Hon försvinner in ett rum där man byggt upp en scen som björnungen Sergei senare ska vara med i.

Efter ungefär 20 minuter är Rebecka tillbaka, och vi träffar en av hennes motspelare, Joachim Krol. En tysk skådespelare som spelar clownen Groppo i filmen. Groppo är en genomgående karaktär som tar väldigt mycket hand om Lola, berättar Rebecka.
På frågan vad hon gör när hon inte filmar svarar Rebecka att hon försöker tänka på annat.
- Vi åker till stranden och badar, försöker hitta på saker att göra så att vi kan glömma jobbet ett tag. Något som får en att må bra och gör en på gott humör. Vi har varit i Sevilla till exempel. För mig är det viktigt att koppla bort alla måsten och bara vara mig själv tillsammans med mina vänner.
Det är dags för tagning och Rebecka försvinner in i bodegan igen. Skymningen faller fort nu. Det är alldeles tyst under inspelningen. Det enda som hörs är en av de otaliga ilskna mopederna ute på gatan. Här i Jerez verkar mopeden vara det mest uppskattade transportmedlet, hela familjer sitter hoptryckta på små scootrar.

- Nu skall allt rivas och en ny scen skall byggas upp, säger Rebecka när hon kommer tillbaka.
Vi bestämmer oss för att ta lite bilder innan det blir alldeles mörkt. Clownen Groppo vill också vara med på bild. Han skojar med Rebecka och sveper in henne i sin stora svarta rock.
- Honom gillar jag väldigt mycket, säger Rebecka, han är en väldigt positiv människa.

Han ser lite dyster ut säger jag, så som clowner brukar göra.
- Det är för att han längtar efter sina barn väldigt mycket. När man är ute under så här lång tid, snart i fyra månader, så finns det stunder av svår hemlängtan. Vi har filmat i Ryssland, Sverige, Tyskland och nu i Spanien. Man saknar den vanliga vardagen, säger Rebecka, den som annars bara finns där men nu är så långt borta.
Rebecka frågar om jag vill titta på björnungen Sergei. Vi går in i den svala bodegan och nere i ett hörn i två stora burar finns björnarna, i den ena tre stora björnar och i den andra Sergei. De ryska björnskötarna släpper in oss till björnungen.

Han kommer genast springande emot oss, Sergei vill leka. Han biter på Rebeckas armar, är liten men stark och har vassa tänder. Det blir lite väl lekfullt så björnskötarna får komma till undsättning och lyfta bort honom.
- Man har väldig respekt för björnarna, dom är otroligt starka, berättar Rebecka. Fast dom är cirkusbjörnar och tränade av människor är dom ju fortfarande vilda djur i sitt beteende.
När vi kommer ut igen har man byggt upp en ny scen. En stor ballong fylls med luft.
- I ballongen sitter en stark lampa. Den svävar en så där 10-15 meter upp i luften och ska ge en känsla av månljus till nästa scen, förklarar Rebecka.
Det har blivit mörkt nu, lampor sätts upp runt bodegan. Man ljussätter för nästa tagning.

Jyrki Siikanen

Bear's kiss får premiär under 2002.


Rebecka Liljeberg & Sergei Bodrov