Het effect van geluid op levende organismen.
Toepassingen voor de landbouw

Door Yannick Van Doorne, Ecosonic

Uitgebreide engelse tekst, extended engish text

Deze voordracht handelt over de rol die geluid en muziek spelen bij levende organismen, en meer in het bijzonder in de landbouw. We beginnen met een korte uitleg over de fysische aspecten van geluid. Daarna bespreken we de eigenschappen van muziek als instrument tot het verwerven van kennis. Deze voordracht wil nieuwe kennis aanreiken om de weg te openen naar een nieuw bewustzijn van de verbondenheid tussen subject en object, en de resonantiemechanismen in alle dingen. Ze wil vooral de rol van muziek benaderen als communicatiemiddel tussen mensen, maar ook tussen mensen en andere levende organismen, meer in het bijzonder met planten. Oude tradities en kennisstelsels vermelden vaak de rol van geluid voor de gezondheid van mens, dier en plant.

Na deze inleiding, geven we een kort overzicht van een aantal ontdekkingen en theorieën die de invloed van muziek op planten trachten te verklaren. Bepaalde van deze modellen houden de mogelijke activering van bepaalde genen in, zowel als uithollingsprocessen (cavitatieprocessen) en de invloed van bepaalde geluidsfrequenties en –reeksen. Bepaalde resonantiemechanismen kunnen erg interessant zijn voor toepassing in de landbouw en de menselijke gezondheidszorg. Bijzondere aandacht zullen we besteden aan de grondige verklaring van schaalresonanties en schaalgolven, hun ontdekking en implicaties. De theorie van de schaalresonantie is recent ontdekt door Joël Sternheimer, een onafhankelijk onderzoeker en voormalig student van de beroemde fysicus Louis de Broglie. Sternheimer breidde de theorie van De Broglie uit en, na lange onderzoekingen in de quantumfysica, en met zijn interesse voor muziek ontdekte hij de zogenaamde “muziek van de elementaire deeltjes”. Deze theorie betekende een grote doorbraak in het begrip van de fysica, de moleculaire biologie en de wetenschap als geheel.

We zullen een aantal experimenten in de landbouw tonen die de geldigheid van de theorie betekenisvol zullen aantonen. Via de behandeling van planten met bepaalde geluidsreeksen waarbij bepaalde eiwitsyntheseprocessen gestimuleerd of tegengehouden worden, kunnen we de theorie toetsen. Dankzij deze toepassing kunnen we de eigenheid van het voorspeld gedrag van een eiwit vaststellen op basis van onderzoek naar specifieke geluidsreeksen waarop dat specifieke eiwit “reageert”.

Naar aanleiding van deze ontdekking werd reeds een techniek internationaal gepatenteerd onder de benaming “Epigenetische regeling van de biosynthese van eiwitten door schaalresonantie”. Toepassingen in de landbouw hebben de efficiëntie van deze techniek ruim aangetoond. Met een aantal voorbeelden, zullen we het grote belang van deze ontdekking aantonen, zowel voor de wetenschap als voor de verklaring van een aantal belangrijke hedendaagse problemen. Deze benadering kan ons toegang verschaffen tot nieuwe kennis die onze creativiteit kan aanwakkeren en een instrument blijkt te zijn in een nieuwe benadering van de wereld waarin we leven.

Contact

YANNICK VAN DOORNE, is de auteur van het eerste eindwerk over muziek, planten en Genodics, aansluitend op de ontdekkingen van Joël Sternheimer, met als titel De invloed van veranderlijke geluidsfrequenties op de ontwikkeling en groei van planten. Deze thesis werd met succes voorgesteld in juni 2000 aan de Technische Hogeschool en Universiteit van Gent. Sindsdien is Yannick Van Doorne landbouwingenieur en biotechnologisch ingernieur en onafhankelijk consultant onder de bedrijfsnaam ECOSONIC. Hij werkt aan ontwikkelingsprojecten met toepassingen die volgen uit zijn onderzoek in de landbouw en de voedingsindustrie.

Information and applications (NL/FR/EN/Esp)
ECOSONIC, Yannick Van Doorne, 
BP 27, 01400 Chatillon Sur Chalaronne, France
Tel +33 (0) 68 808 68 94 
Email: yannick.vd@club-internet.fr
ECOSONIC 

Yannick Van Doorne partner van The Found Foundation