Initiatie in klanktherapie, naar Mario Corradini

Mario Corradini, voornamelijk bekend in Italië als Latijns-amerikaanse muzikant, weet zijn liefde voor muziek ook aan te wenden voor humane doelstellingen: via muziektherapie ondersteuning bieden aan drugsverslaafden in 
ontwenningsgemeenschap-pen bijvoorbeeld. 

In zijn boek Energetische klanken, initiatie en therapie, deelt hij ons zijn visie op muziektherapie mee en laat hij ons via eenvoudige oefeningen ervaren hoe de combinatie van lichaams- en stemwerk onze gezondheid op subtiele wijze positief kan beïnvloeden.

Deze "lezing" heeft een hoog praktijkgehalte: na een korte theoretische uiteenzetting is het immers de bedoeling om zelf aan de slag te gaan. Met het boek van Corradini als inspiratiebron ervaren we hoe klank en beweging de subtiele materie in en om ons lichaam in beweging brengen en zo zorgen voor een betere energetische doorstroming. 

Losse kledij is aangeraden.

Door: Françoise De Gomme
Deze lezing ging door op 17 september 2003
Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

Mario Corradini's eerste uitgave in het Nederlands

 

Subtiel waarnemen via de intuïtieve verbeelding

De techniek van het luisteren naar de intuïtieve verbeelding is een praktische en eenvoudige methode die, wanneer correct toegepast, toelaat om inzichten te verwerven over wat zich afspeelt in onze eigen psyche of die van een cliënt.

Ze werd op punt gesteld door Sylvain Bélanger, een Canadese therapeut die deze aanpak al meer dan 15 jaar in zijn praktijk toepast. Hij slaagt er meer bepaald in om via de verbeelding contact te maken met subtiele informatie die zich in het energetisch systeem van een persoon aandient, dit naar de persoon toe op een gepaste wijze te verwoorden en zo de persoon de kans te geven dit in zijn leven te integreren, met het oog op persoonlijke groei en heling.

Wil men de techniek volledig beheersen en er therapeutisch mee aan de slag gaan, dan is een grondige training aangewezen. 

Deze avond is eerder bedoeld als een inleiding in de materie. Door kennis te maken met de principes die aan de grondslag liggen van deze bijzondere aanpak, krijgen we een ruimer zicht op de werkelijkheid, wat nieuwe perspectieven opent voor wie de relatie met zichzelf en met de ander wil verbeteren.

Door: Françoise De Gomme
Deze lezing ging door op 19 november 2003 
Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

 

 

 

 

 

 

 

 

De wonderlijke invloed van klanken op materie

Stefaan Van Nuffel presenteert een deel van de "Cymatics" video's waarin inerte materie tot leven komt onder invloed van enkel hoorbaar geluid. 
Er worden een aantal vooruitstrevende klankexperimenten van de Zwitserse wetenschapper Dr. Hans Jenny getoond met diverse stoffen.

Mooie, natuurlijke en vloeiende vormen verschijnen in lycopodiumpoeder, ijzervijlsel, water, glycerine en terpentijn onder invloed van de klanken
Deze experimenten nodigen ons uit om tot een intuïtief begrip te komen van de onzichtbare vormgevende krachten werkzaam in de natuur zoals we die evenzeer tegenkomen in de bewegingen van amoeben, zonnevlekken en -uitbarstingen, de vorming en rotatie van spiraalmelkwegen, regelmatige kristalstructuren,  bloem- en varenvormen, enz.

Dezelfde avond wordt ofwel een experiment gedaan met water dat we in beweging zetten door live muziek, ofwel wordt een video-opname van dergelijk experiment getoond zoals gefilmd door Wouter Cox tijdens de manifestatie Zomerkunsten in Aardenburg (NL) in juli 2003
(web site: http://www.ideadrom.net/SPQX.htm).

Uitwerking van de Ohm klank op olie

Tegelijkertijd wordt een selectie van inspiratievolle werken van de hand van Ann Caers tentoongesteld. 
Zij maakte een selectie lichtende, doorgeprikte "klankpatronen", zoals in momenten van inspiratie (al of niet door klank of muziek) intuïtief ontworpen, met het sensitieve lichaam zelf als instrument. 

Daarnaast zijn ook werken te zien van de spreker zelf. Stefaan Van Nuffel herontdekte o.m. de heilige geometrie in natuurlijke oervormen zoals het gouden ei, de archetypische, op het pentagram gebaseerde guldensnedegrondvorm in o.a. het kippenei, het menselijk hoofd en brein, en tenslotte ook in een embryotekening van Leonardo de Vinci; de ketting van 7 guldensnede harmonischen (7 stralen) in de bekende Vetruviaanse man, verbonden met de chakra's.

Door:Stefaan Van Nuffel
Deze lezing gaat door op 15 oktober 2003 om 20 uur in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Inkom:
6,00 euro (leden)
9,00 euro (niet-leden)

Buckminster Fuller 
De man, het ideaal en het inzicht

R. Buckminster Fuller is wellicht een van de meer veelzijdige mensen geweest die onze planeet heeft bevolkt tijdens de 20ste eeuw. Reeds vroeg in zijn leven nam hij het vaste besluit om zijn intellect en wetenschappelijke inzichten in te zetten ten voordele van de medemens. 

Tot aan zijn dood, in 1983, heeft hij zich dan ook onvermoeibaar ingezet om zijn idealen te realiseren. Hij had de vaste overtuiging dat een aanvaardbare levensstandaard binnen het bereik ligt van iedere mens. Dit dankzij de juiste toepassing van nieuwe technologieën die hij baseerde op onderliggende organisatieprincipes die ook terug te vinden zijn in de natuur. 

Van al zijn uitvindingen is de geodetische constructie wellicht de meest bekende en tot de verbeelding sprekende. Deze constructie, die sterker wordt in functie van de grootte, werd o.m. tentoongesteld tijdens de Wereldexpo te Montreal, Canada in 1967. Ze kende in de decennia daarna zowel burgerlijke, militaire als wetenschappelijke toepassingen. Nu zouden er zo'n 300.000 koepels staan over de hele wereld.

R. Buckminster Fuller

(1895-1983)

 

 

Na een korte inleiding over zijn leven en realisaties, willen we even dieper ingaan op de grondslagen van Buckminster Fuller's uitvindingen: 

Hoe geraak je van een aantal waarnemingen in de natuur tot aan de geodetische koepel, of tot aan het begrip synergie? 
Waarom en hoe past Buckminster Fuller zo goed in het kader van de meervoudigheid van de stof?

Door: Sabine Van Osta
Deze voordracht ging door op 17 december 2003

Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

Psychische energie als groeiproces

De OP klassieker !

Cyclus 1:
Op weg naar een sterkere intuïtie.
Hiertoe worden een aantal oefeningen aangeleerd (met een lichte theoretische ondersteuning) om onze concentratie te verbeteren, de creativiteit aan te wakkeren en een scherpere intuïtie te ontwikkelen.
De gebruikte methodes zijn een synthese van mentale yoga en moderne fysiologische inzichten (Dr Lefebure). Centraal staan de oefeningen met "de ziel van het licht" of de fosfenen.
Daarnaast nog vele oefeningen om een ritme in de hersenen op te wekken, spierenergie om te zetten in mentale energie, een ademhalingstechniek, enz.

Cyclus 2:
De mens en zijn lichamen

Cyclus 3:
De chakra's, op weg naar een psychisch-energetische geneeskunde

Fosfenenmandala

De eerste cyclus bestaat uit 5 avonden en zal doorgaan op volgende data, telkens om 20 uur :
24/09/2003
08/10/2003
22/10/2003
05/11/2003
03/12/2003

De tweede cyclus is enkel toegankelijk voor wie de eerste heeft gevolgd en wordt in het voorjaar van 2004 geprogrammeerd.

De derde cyclus is slechts toegankelijk voor wie de tweede heeft gevolgd.
Door: Christian Vandekerkhove

Inkom:
50,00 euro (leden)
65,00 euro (niet-leden)

Science and Spirituality (Prof P. Krishna, India)

De internationale spreker Professor Krishna zal het hebben over het verband tussen wetenschap en spiritualiteit (of religie in de ruimst mogelijke betekenis). Zo zal hij de vraag bespreken of de wetenschappelijke en
religieuze zoektocht werkelijk aan elkaar tegengesteld zijn of dat we over een geest of instelling kunnen beschikken die tegelijk zowel
wetenschappelijk als religieus is.

Professor P. Krishna was gedurende 20 jaar onderzoeker en Professor in de Fysica, met onderzoekswerk rond polymorfisme in X-stralenkristallografie, voorzitter van de onderwijscommissie en van de I.V. rond Kristallografie aan de Benares Hindu University te Varanasi (India)

In 1986, verliet hij de universiteit. Hij was door Krishnamurti gevraagd Rector te worden van de Krishnamurti School aldaar (ook gekend als de Rajghat Besant School), die beheerd wordt door de Krishnamurti Foundation in India en nam de functie van directeur van het Rajghat Education Centre op zich.

Hij is lid van de Indian National Science Academy en is auteur van 4 boeken en meer dan 75 onderzoeks-artikelen op het gebied van kristallografie, kennis en inzicht in onderwijs, spiritualiteit en wetenschap (in de ruimst mogelijke betekenis) en maatschappij. Daarnaast deed hij een aantal publicaties in verband met de inzichten van J. Krishnamurti. 

Vorig jaar beëindigde hij zijn functie als rector, ging op rust en vestigde zich in zijn geboortestad Indore. Hij reist nu de wereld rond om lezingen te geven aan een breed publiek over o.a. wijsheid en ware theosofie, de kunst van het leven, wetenschap, ecologie, oorzaak van geweld, het doorbreken van het patroon van afgescheidenheid, enz. ...  Hij leidt groepsdiscussies waarbij hij het thema ondogmatisch en in de diepte verkent samen met de aanwezigen. Dit alles in de geest van Krishnamurti... 

Op 21 mei had Open Paradigma het genoegen hem te verwelkomen voor een boeiende voordracht in de Engelse taal over Wetenschap en Spiritualiteit.

Voor meer informatie over Prof. P. Krishna verwijzen we graag naar zijn eigen website : 
www.pkrishna.org

Deze voordracht ging door op 21 mei 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

De invloed van klanken op materie - Klank als vormgever (Fred Coulonval)

Van de mensen die aan exacte en onbevoordeelde natuurobservatie deden, was in het Westen Goethe één van de belangrijkste. Hoewel wereldwijd beroemd als schrijver en dichter, beschouwde hij zichzelf in de eerste plaats als wetenschapper. Zijn boodschap was : men kan de natuur niet leren kennen door haar uit te buiten uit winstbejag. Voortgaande op zijn impulsen werden belangrijke ontdekkingen gedaan.

Zo gebruikte Chladni, Goethe's tijdgenoot, metalen platen waarop zand of stuifmeel gestrooid werd. Als hij die platen met een strijkstok aanwreef ontstonden er bij bepaalde tonen harmonieuze figuren in het zand of het stuifmeel.

Inwerking van klankgolven op olie als middenstof

Betere resultaten bereikte men sinds vorige eeuw met moderne klankgeneratoren. Een eerste videofragment toont de prachtige beelden die zo ontstonden. Het gaat om gedeeltelijke vormpatronen die men ook in de natuur terugvindt : in rivieren, gesteenten en vooral bij planten en in de organen van mens en dier.

De laatste jaren werd de techniek nog verbeterd. Een fijne laserstraal van klanktrillingen, met frekwenties waarvan golflengte en intensiteit kunnen worden gewijzigd, wordt op één druppel water gericht. Het verdere filmgedeelte toont wat er dan in deze druppel gebeurt, en dat is wel spectaculair te noemen.

Deze video met bespreking ging door op 26 februari 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Op zoek naar de 4de dimensie (Christian Vandekerkhove)

Deze avond zullen we samen trachten de 4de dimensie te verkennen.


De gevolgde pistes zijn:
De 4de dimensie en de meervoudigheid van de stof.
De 4de dimensie als de tijd in het 4-dimensionaal ruimte-tijd continuüm van Einstein.
De 4de dimensie als een ware 4de ruimtelijke afmeting.

We krijgen dus zowel theoretische beschouwingen als inzichtgevende praktische oefeningen.

Er is geen voorkennis vereist.

Deze workshop ging door op 5 maart 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Verdoemde Wetenschappers (Christian Vandekerkhove)

Er gaan vaak wilde verhalen de ronde van wetenschappers die een "verdoemde ontdekking" doen of technici die een "verboden uitvinding" doen.
Een aantal van die verhalen zijn inderdaad totaal verzonnen of toch minstens overdreven.

Toch zijn er een aantal goed gedocumenteerde dossiers van wetenschappers of uitvinders die inderdaad wel zijn doodgezwegen... of soms zelfs de dood ingejaagd, omwille van hun ontdekkingen of uitvindingen heel vervelend waren voor de wetenschap of de economie.

A. Béchamp

We zullen deze avond slechts enkele van deze mensen bespreken, Zonder overdrijven, kunnen we zeggen dat sommigen onder hen het aanschijn van deze wereld hadden kunnen veranderen, als men hen niet het zwijgen had opgelegd.

Deze voordracht ging door op 12 maart om 20 uur in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Initiatie in klanktherapie, naar Mario Corradini (Françoise De Gomme)

Mario Corradini, voornamelijk bekend in Italië als Latijns-Amerikaanse muzikant, weet zijn liefde voor muziek ook aan te wenden voor humane doelstellingen: via muziektherapie ondersteuning bieden aan drugsverslaafden in ontwenningsgemeenschappen bijvoorbeeld.

In zijn boek Energetische klanken, initiatie en therapie, deelt hij ons zijn visie op muziektherapie mee en laat hij ons via eenvoudige oefeningen ervaren hoe de combinatie van lichaam- en stemwerk onze gezondheid op subtiele wijze positief kan beïnvloeden. 

Deze "lezing" heeft een hoog praktijkgehalte: na een korte theoretische uiteenzetting is het immers de bedoeling om zelf aan de slag te gaan. Met het boek van Corradini als inspiratiebron ervaren we hoe klank en beweging de subtiele materie in en om ons lichaam in beweging brengen en zo zorgen voor een betere energetische doorstroming.

Losse kledij is aangeraden.

Mario Corradini's eerste uitgave in het Nederlands

Deze voordracht ging door op 19 maart 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Psychologisch inzicht in de meervoudigheid van de stof (Filip Balyu)

Is het mogelijk, voor een doorsnee mens, zonder speciale gaven, om etherisch inzicht in de materie en haar subjectieve basis te krijgen?

De bedoeling is om het denken haar rechtmatige plaats te geven: een hulpmiddel om tot volledige waarneming te komen eerder dan een belemmering van ons waarnemingsvermogen, zoals het theoretische denken vaak is. We kunnen hierbij vertrekken van de waarneming zelf, door stil te staan bij de waarneming als fenomeen en haar effect op onze psyche. 

Christopher Alexander
(° 1936)

En passant kunnen we dan ook zien of en hoe we de esoterische leer van de meervoudigheid van de stof hierin kunnen gronden.

Om onze gedachten te richten, kunnen we vertrekken vanuit het werk van Christopher Alexander, een architect die baanbrekend onderzoek verricht op dit gebied, vanuit zijn inzicht als architect. Hij laat zien hoe het waarnemen werkt via psychisch interagerende centra die, indien juist geconfigureerd, de ruimte kunnen doen ontwaken. Hij suggereert dat dit juist configureren van centra een zaak is van juist handelen dat vanzelf voortkomt uit juist waarnemen.

De sleutel die waarnemen en handelen verbindt, is objectief inzicht in de psychische kwaliteiten van zowel het menselijke waarnemen als het universum in hun verbondenheid.

Het spreekt vanzelf dat dit ons op het pad brengt van sentimentaliteit naar
waar gevoel. Het is ook het pad dat ons het juiste gebruik leert van concepten gegrond in zelfwaarneming.

Deze voordracht ging door op 26 maart 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Effecten van geluid op levende organismen (Yannick Van Doorne)

Open Paradigma trok speciaal vanuit Frankrijk, Yannick Van Doorne aan, die onderzoeken heeft verricht naar de invloed van geluidsfrequenties, geluidssequenties en electromagnetische golven op vormen van levende organismen en zelfs op water. Dit in navolging op het werk van Joël Sternheimer (die zelf een leerling was van de quantumfysicus Louis De Broglie), Walter Thut, Dan Winter, Dan Carlson, Dr. Todd Ovokaitys, Matsuhachi, Jacques Benveniste enz.

Tijdens deze tweedaagse stelt Yannick ons vele onderzoeksresultaten voor en hun implicaties voor bijv. de landbouw, het milieu de menselijke gezondheidszorg. Yannick zal tientallen toepassingen illustreren die hedendaags reeds worden gebruikt in de landbouw en industrie en zal aantal diepergaande wetenschappelijke en hypotheses aanreiken. Begrippen als o.m. quantumbiologie, theorie van de schaalresonantie en de "muziek van elementaire deeltjes" komen uitgebreid aan bod.

Tot slot worden we uitgenodigd om te komen tot een nieuwe benaderingswijze van de wereld waarin wij leven.

Beide dagen, voordracht, gevolgd door debat.

Meer info over ecosonic en het onderwerp van de voordracht: 

Engelse versie

Deze tweedaagse ging door op 9 mei en 10 mei in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Ledenontmoetingsavond

Als afsluiter van het programma: ledenontmoetingsavond, een gezellige gelegenheid tot kennismaking voor iedereen!

Datum nog te bepalen

Wenst u hiervan op de hoogte gehouden te worden en bent u nog niet opgenomen in onze mailing list. Vraag dan om in onze mailinglijst te worden opgenomen, zodat u steeds de meest recente informatie verkrijgt.

Toekomstige activiteiten

Praktische experimenten met de subtiele materie en de vormkrachten

De huidige wetenschap erkent enkel materie in de engste zin van het woord: ze moet zichtbaar, voelbaar en meetbaar zijn. Deze richting gaat zover, de betrouwbaarheid van de menselijke zintuigen in vraag te stellen en ze te vervangen door allerlei apparaten. Alle materie is slechts de uiteindelijke tastbare manifestatie van energie. Voor een begrip van levende organismen ontkomt men niet aan het aannemen van subtielere vormen van materie en de achterliggende energieën.
Voor een kennismaking daarmee moeten we, naast de hulp van zekere technieken, ook weer onze zintuigen leren betrouwen.

We komen dan o.a. terecht bij de beeldvormende methoden. In de loop der tijden zijn er verscheidene ontwikkeld.
De Kirlianfotografie is een afdruk van de uitstraling of aura van levende wezens. Met een modificatie ervan kan bv. ook aangetoond worden dat de werking van homeopathische potenties energetisch is en niet afhangt van de al of niet aanwezigheid van moleculen.
De experimenten van Chladni visualiseren de invloed van klanken op de materie. Ze werden sterk uitgebreid door het levenswerk van Hans Jenny.
De koperchloride-kristallisaties: Ehrenfried Pfeiffer introduceerde deze methode, waarmee de dynamische krachten van scheikundige stoffen en van de produkten van levende wezens (plantensappen, bloed, melk, enz.) zichtbaar worden.
De Stijgbeeldmethode of Morfo-chromatografie, ontwikkeld door de biologe Lili Kolisko. Ook hier wordt de dynamiek van levende substanties zichtbaar gemaakt, en ook de invloed van de planeten van ons zonnestelsel op het aards gebeuren.
De Druppelbeeld-methode van Theodor Schwenk: Ze kan de energetische kwaliteit van water - of het ontbreken ervan - laten zien en manieren aangeven om water weer gezond te maken.
Een speciale electrolyse van water, waarmee zeer kleine hoeveelheden van opgeloste stoffen visueel kunnen aangetoond worden.
Detectie van electromagnetische straling: Deze meettoestellen werken visueel of auditief, dus niet beeldvormend, maar zijn belangrijk om de schadelijke werking van microgolfovens, GSM-toestellen, zendmasten, transformatoren, enz. op mens en milieu vast te stellen.
De waterkristallisaties van de Japanner Masaru Emoto: Dit is de meest recente ontdekking. Zij bewijst dat muziek, gevoelens en gedachten in water opgeslagen worden en positief of negatief kunnen inwerken op ons organisme, dat grotendeels bestaat uit water.

Hiermee is de lijst zeker niet beperkt. Er zijn nog andere methoden die, gezien ze door de orthodoxe wetenschap en door de meeste media verzwegen worden, weinig of niet bekend zijn.

Voor praktische demonstratie komen momenteel vooral de stijgbeeldmethode en de koperchloride-kristallisatie in aanmerking.

Begeleiding: Alfred Coulonval

Data nog te bepalen

Psychische energie als groeiproces

Volledig programma op aanvraag.
Lessenreeks opgedeeld in 3 cycli van 5 lessen door Christian Vandekerkhove

Cyclus 1: De Ritmo-fosfenische wetenschappen

RITMO-FOSFENISCHE WETENSCHAPPEN:

De ritmo-fosfenische wetenschappen omvatten de volgende punten:
1. Fosfenenmenging:
Dit is het mengen van een mentaal beeld in een fosfeen met ongelooflijke geheugenverbeteringen. (Naar: Dr. Francis Lefebure)
2. Ontwikkeling van de ritmische gedachten:
Deze techniek bestaat uit een reeks fysische en mentale slingeringen en heeft als doel een ritme in de gedachten te brengen, waardoor ze ongewoon krachtig worden.
3. Statische spanningen:
Dit zijn spierspanningen, waarbij de uitgeoefende kracht niet naar buiten wordt gericht, zoals bij het slaan of het optillen van een voorwerp, maar naar binnen, waarbij de spierenergie wordt getransformeerd in zenuwenergie.
4. Ritmische ademhaling:
Door de wrijving van de lucht langs de wanden van de luchtwegen wordt een micro-elektrische stroom opgewekt die naar de hersenen wordt geleid en een sterk verjongend effekt ervan voor gevolg kan hebben.
5. Mantra's:
In de yoga is het bekend dat mantra's (opeenvolgingen van klanken die gezongen worden) een belangrijke invloed hebben op het lichaam en de geest van de mens. In het ritmo-fosfenisme wordt deze invloed doelbewust gericht door de juiste wetten van de mantra-theorie toe te passen.
6. Oogconvergentie:
Wanneer we met beide ogen kijken naar bijvoorbeeld de top van onze neus, dan wordt er gesproken van oogconvergentie. Men kan echter nog veel sterker convergeren door te kijken naar een punt dat in limiet tussen de twee oogbollen ligt. Een ongelooflijke concentratie van de geest kan hierdoor worden bereikt, samen met een geestelijke verlichting.
7. Derwisjen-oefeningen:
In Turkije kent men nog steeds de Derwisjensekten, die jaarlijks hun roterende dansoefeningen demonstreren. Maar het is niet zo maar "een dans". In werkelijkheid is elke beweging die ze maken vooraf bepaald en van groot belang om bepaalde krachten in hen te doen ontwaken, waardoor de hoogste toppen van de mystieke ervaring kunnen worden bereikt.

In bet kort: Het ritmo-fosfenisme is een wetenschappelijk systeem waarin geheimen zitten vervat van de ingewijden uit de oudheid, maar thans met fysiologische verklaringen van de exacte werking van de technieken aangevuld. De resultaten liggen op drie terreinen :
pedagogisch: ontwikkelen van geheugen, initiatiefzin, verbeteren van intuïtie, karakter enz.
psychologisch: het naar boven laten komen van onderdrukte psychische problemen.
para-psychologisch : het ontwikkelen van Helderziendheid, telepathie, uittreding, enz.
Cyclus 2: De mens en zijn lichamen
Omvat: meditatietechnieken, esotherische samenstelling van de mens, losmaken van identificaties met de lichamen en met situaties, keuze van mentale en emotionele toestand, visualisatietechnieken, ...

Cyclus 3: De chakra's, op naar een psychisch-energetische geneeskunde
Omvat: ontspanning door de techniek van het deconcentratiepunt, fysiologie en pathologie van de aura en chakra’s, esotherische inzichten in ziekten en gezondheid, bewustwording van de chakra’s, aanvoelen van energieën van de ander, begeleiding, ...

Om deel te kunnen nemen aan cycli 2 en 3, dient men de voorgaande cycli reeds gevolgd te hebben.

De cyclus ging door op opeenvolgende woensdagen.
De eerste cylus startte in het najaar van 2001 en 2002 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Door de goede ontvangst van deze cursus zal deze cursusreeks zal in de toekomst nog herhaald worden

Vorige Activiteiten

Egregoren

Lezing door Philip Maes

Egregore is afkomstig van het Griekse werkwoord egeiro dat ontwaken of bewaken betekend. Een egregore kan dan ook worden omschreven als iets of iemand die is ontwaakt of die de wacht houdt. 

In de occulte wetenschap wordt deze term gebruikt om de gemeenschappelijke gedachtevorm van een groep mensen aan te duiden. In de moderne psychologie worden verschillende fenomenen van groepsgedrag beschreven. Onder bepaalde omstandigheden overstijgt de dynamiek van de groep het individu en lijkt de groep een eigen leven te gaan leiden. De individuen binnen deze groep gedragen zich dan naar de buitenwereld als één geheel, zich identificerend met de groep en zijn doelstellingen. In de psychologie wordt dit fenomeen aangeduid als groepsgeest.
Binnen de occulte wetenschap wordt deze groepsgeest gezien als een afzonderlijke entiteit (een egregore) die tot ontwaken wordt gebracht door een samengaan van de bewustzijnsinhouden van de leden van de groep. De egregore wordt binnen deze visie een sturende invloed op het gedrag van de groep en de individuen binnen de groep.

In deze lezing zal vanuit een visie op de meervoudigheid van de stof naar een verklaring worden gezocht voor invloed van deze groepsgeest of egregore op het individu. De lezing zal worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Definitie van een egregore
- Beknopte beschrijving van groepsgedrag
- Een model voor de meervoudigheid van de stof
- Het astrale vlak of het vlak van het concrete bewustzijn
- Gedachtevormen
- Egregoren

Op het einde van de lezing zullen enkele oefeningen worden meegegeven die wanneer ze regelmatig worden uitgevoerd, het individu in staat zullen stellen om de invloed van egregoren op zichzelf te beperken.

Deze lezing ging door in het najaar van 2002 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

De subtiele materie, het onzichtbare wetenschappelijk benaderd

Lezing door Christian Vandekerkhove

Een van de belangrijke taken van de wetenschap is een wereldbeeld te kunnen presenteren, dat solidair is met de waarnemingen.
Dat de huidige wetenschap -en dit reeds meer dan 100 jaar- hier grandioos in faalt, hoeft niet gezegd.
Het actuele materialistische wereldbeeld voldoet niet meer aan de objectieve wetenschappelijke waarnemingen, noch aan de subjectieve persoonlijke ervaringen van de mens.

Moet de wetenschap dan verdwijnen? Zeer zeker niet, maar ze dient aangevuld met nieuwere methodes en een aangepast wereldbeeld of paradigma.

We gaan deze avond in het kort proberen een aantal problemen aan te kaarten alsook enkele oplossingen voor te stellen.

Komen o.a. aan bod:
MEERVOUDIGHEID VAN DE STOF, SUBTIELE MATERIE, KIRLIAN, AURA, HET ETHERISCHE, enz.

Deze lezing ging door op 20 december 2003 in de Lamorinièrestraat 147 in Antwerpen.

Werkgroep rond het werk van Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake is een revolutionair bioloog die ervan uitgaat dat de klassieke wetenschap tekort schiet. Via o.a. het concept van morfische velden probeert hij bepaalde hiaten in te vullen. Via experimenten poogt hij zijn ideeën kracht bij te zetten. 

Rupert Sheldrake wordt door velen als een ketter beschouwd, maar geniet bij minstens even veel mensen groot aanzien.

Deze werkgroep is een praktische uitwerking van de inleidende cursus die in het najaar van vorig jaar werd georganiseerd.
Hier zullen zijn stellingen verder worden toegelicht en zal er kritisch over gediscussieerd worden. 

Verschillende begrippen i.v.m. Sheldrake worden nader bekeken vanuit persoonlijke visie, gebruik makend van de metaforen waaronder morfogenetische velden en morfische resonantie.

Ook de hypothese van vormende oorzakelijkheid zal verder uitgediept worden; dit zal geïllustreerd worden door nader in te gaan op de verschillende experimenten die Rupert Sheldrake heeft gedefinieerd.

Het doel van deze werkgroep is niet om tot een definitief besluit te komen in verband met het al dan niet bestaan van deze velden, maar eerder om deze denkwijze eens nader toe te lichten. 
Er zal ook gezocht worden naar raakpunten met andere disciplines binnen het Hylisch Pluralisme.

Begeleiding: Luk Vogel
Deze activiteit ging door in het najaar van 2001 en het voorjaar van 2002, telkens een reeks van 3 avonden.


De informatie met betrekking tot de activiteiten rond Sheldrake is op de website beschikbaar, (volg deze link voor informatie over de inleiding en deze link voor informatie rond de werkgroep rond Sheldrake).
Indien er vragen of opmerkingen zijn, gelieve deze dan per e-mail naar mij (luk.vogel@antwerpen.be) te verzenden.

Een muzikale wetenschap: 'Micro en macrocosmos als muzikaal-harmonisch gestructureerde eenheid'

Drieledige cyclus met klankillustraties en ruimte voor interactie.

Alles is energie in min of meer subtiele of gecondenseerde vorm, en beweegt in een zee van cyclische veranderingen of trillingen in een onderliggende harmonische eenheid, die terug te voeren zijn tot een gezamelijke oorsprong.
Als we het trillend leven in het universum op een bijzondere nader te verklaren manier konden horen, hoe zou dat dan klinken? 
Zouden we patronen , een harmonische structuur of een dieper liggende orde die alles samenbindt, herkennen? 
... En zouden we het muzikaal kunnen noemen? 

Aan bod komen bijvoorbeeld onderwerpen zoals:

De invloed die klank heeft om onze gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk te verbeteren
De muzikale stemconventies over de wereld en hun invloed op oude beschavingen
De muziek van de zonnewind die de aardse magnetosfeer bespeelt
De harmonie der sferen
De maantoon en de zonnetoon in Beethovens 'Moonlight Sonate'
De verklanking van het atoom, het DNA en het zonnestelsel
De muzikale wetten van de quantummechanica
De wiskundige aard van harmonie en muzikale intervallen (Pythagoras)
Boventoonzingen
Een natuurlijke taal geënt op de betekenis van klanken
Het verband tussen 'diatonische' zwevingen, ritmes en hersengolven met geassocieerde bewustzijnstoestanden
Geluids- en muziektherapie
Gerichte beïnvloeding van levende systemen zoals plantengroei door gebruik van speciale muziek
Harmonische scheikunde, resonantiewetten (fysisch en psychologisch)
Klankkleur en de kleur van klank
De ongelooflijke machines en inzichten van John Keely
De aloude Hermetische wet van analogie tussen 'boven en beneden' ofwel de schalen van micro- , meso- en macrocosmos in invariante harmonische super-octaafbetrekkingen
Harmonische samenhang van cycli met exacte cijferfeiten aangetoond
En zoveel meer...

Bent u geïnteresseerd, kom dan zelf luisteren (met een wuzikaal = wiskundig + muzikaal oor), mogelijk met vragen of opmerkingen.

Door: Stefaan Van Nuffel
Deze reeks van 3 avonden vond plaats in het voorjaar van 2002

Emoties-Inzicht-Genezing

Lezing door Ignaas Driesens.

Vertrekkend vanuit het feit dat wij als mens meer zijn dan wat wij fysiek tastbaar waarnemen (meervoudigheid van de stof), komen we tot merkwaardige en verrassende conclusies.
Nieuwe inzichten worden geboren en we worden geconfronteerd met onze inherente mogelijkheden ons zelf te veranderen, te genezen op elk niveau van ons bestaan.
Een boeiend relaas, gekleurd vanuit eigen ervaring en met de nodige ruimte om uw vragen te beantwoorden.

Mogelijke andere projecten

Werkgroep rond Nikola Tesla