Activiteiten

De activiteiten van dit voorjaar gaan door in:

Brasserie Hulstkamp 
De Keyserlei 23
2018 Antwerpen

Agenda

25 februari 2004 Krachtvelden in levende structuren 
Zien wat je ziet als creatieve handeling
24 maart 2004 De mens in relatie met Al-Wat-Is
28 april 2004 Wilhelm Reich: Kwakzalver of visionair?
22 mei 2004 Interactieve voordracht door Prof. P. Krishna: Opvoeding in de 21ste eeuw
26 mei 2004 De aard van de menselijke geest
Krishnamurti in gesprek met David Bohm
2 juni 2004 De aard van de meslijke geest
Krishnamurti in gesprek met David Bohm, Rupert Sheldrake en John H. Hidley

Klik hier voor onderwerpen die reeds eerder bij Open Paradigma aan bod kwamen

Krachtvelden in Levende structuren, Zien wat je ziet als creatieve handeling

Vorig jaar hebben we gepoogd om wat psychologisch inzicht in de meervoudigheid van de stof te krijgen door even aandacht te geven aan het proces van waarnemen. We hebben daarbij als houvast een introductie tot het werk van architect Christopher Alexander gebruikt. We hebben toen gezien dat hij meer dan 30 jaar ervaring heeft met het maken van levende architectuur op basis van het waarnemen van krachtvelden in structuren.

We hebben toen geleerd dat er een andere manier van waarnemen is: we splitsen hetgeen we waarnemen niet op in objecten die we met woorden kunnen benoemen, maar kijken eerder naar een ongebroken geheel gevormd door focuscentra die elkaar bekrachtigen. De bedoeling van deze avond is dat we dieper en concreter ingaan op deze krachtcentra en de 15-tal manieren waarop ze kunnen samenwerken om een structuur tot leven te wekken.
We zullen dan zien hoe een levende structuur zich ontwikkelt uit de latente centra, die zich op subtielere niveau's van het geheel bevinden. Zo kan men stap voor stap een structuur opbouwen van fijnere materie tot op het niveau van grofstoffelijk gemanifesteerd bestaan. Dit alles proberen we samen te ontdekken door te observeren en experimenten te doen.

Door: Filip Balyu
Voordracht 25/02/2004 - 20.00 u
Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei23, 2018 Antwerpen

Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)


Levende structuur, diepe verstrengeling

De mens in relatie met Al-Wat-Is

Ons lichaam is meer dan organen, cellen en atomen. Net zoals de aarde, heeft ook de mens zijn electromagnetisch veld. 
Om dit te begrijpen duiken we even in de quantumfysica. Termen als nulpuntenergie, tachyonenergie en het energetisch continuüm worden voorgesteld. 
Vanuit dit veel ruimer wereldbeeld, komen we tot heel bijzondere inzichten. Hoe staan we in contact met onze medemens, met de natuur, met de aarde, met de kosmos? Hoe verklaren we de invloed van emoties, denken, GSM, voeding, etc op onze gezondheid? Wat kunnen we doen om ons lichaam te beschermen tegen deze belastende factoren? We trachten tot antwoorden te komen venuit de quantumfysische hoek, in menselijke taal voorgesteld en verwoord.
Sta je open voor een nieuw wereldbeeld, een nieuwe visie die ons dieper inzicht biedt in al wat deze tijd aangaat?

Door: Greet Luypaert
Voordracht 24/03/2004 - OPGELET ! Aanvang 1930 u in Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei 23, 2018 Antwerpen
Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

Wilhelm Reich: kwakzalver of visionair

Wilhelm Reich (1898 - 1957) begon zijn wetenschappelijke carrière als leerling van Sigmund Freud. Bij zijn onderzoek naar een bio - energetische basis voor de neurose theorie van Freud dacht Reich een universele levensenergie te hebben ontdekt die hij orgon noemde. Het onderzoek naar deze orgonenergie zou de rest van zijn leven bepalen en uiteindelijk zijn ondergang worden.

In de lezing zullen we de orgontheorie en de daarop gebaseerde experimenten onderzoeken. Er zal ook een link worden gelegd met oudere systemen die beweren gebruik te maken van een universele levensenergie. Het doel is te achterhalen of Reich het wetenschappelijk bewijs heeft geleverd van het bestaan van deze energie.

Door: Philip Maes
Voordracht 28/04/2004 - 20.00 u
Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei 23, 2018 Antwerpen
Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

Interactieve voordracht door Prof. P. Krishna:

Opvoeding in de 21ste eeuw

Diepgaand onderzoekende voordracht met gelegenheid tot vragen: de rol van opvoeding in de maatschappij en de noodzaak van een nieuwe soort opvoeding van de gehele mens.

Dit door de internationale spreker prof. Krishna, ex-rector Onderwijscentrum Rajghat (op vraag destijds van Krishnamurti zelf), India en verbonden met de Krishnamurti Foundation Trust. (zie www.pkrishna.org
Hij is tegenwoordig gast-professor aan de School of Physics, Devi Ahilya University, Indore  452001, India.
Engelstalige voordracht met Nederlandse vertaling.

Inhoud: De toestand van onze maatschappij is sterk verbonden met de soort opvoeding die we meegeven en het type individuen dat we voortbrengen.  Deze voordracht werpt een blik op onze verworvenheden op het gebied  van opvoeding in de 20ste eeuw in verband met de maatschappij  die we gemaakt hebben en stelt de vraag of we verder moeten gaan in dezelfde richting in de 21ste eeuw of dat er een noodzaak bestaat  om van richting te veranderen?
Zal het type opvoeding dat we vandaag meegeven de problemen en uitdagingen oplossen waartegenover de menselijke maatschappij zich wereldwijd geplaatst ziet,  of hebben we nood aan een nieuwe visie omtrent opvoeding? 
Als dat zo is,  wat zijn dan de wezenlijke elementen vandie nieuwe visie en hoe kan deze  gerealiseerd worden ?

Door: Prof. Krishna
Voordracht 22/05/2004 - 20.00 u
Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei 23, 2018 Antwerpen
Inkom:
5,00 euro (leden)
7,50 euro (niet-leden)

De aard van de menselijke geest

Krishnamurti in gesprek met David Bohm, Rupert Sheldrake en John Hidley

Een eerste video "De toekomst van de mensheid" wordt vertoond op 26 mei 2004. De opnamen voor deze documentaire werden gemaakt in Brockwood Park (Engeland) op 20 juni 1983. 
We zien Krishnamurti in gesprek met David Bohm ofwel een heldere dialoog tussen religie (spiritualiteit) en een verruimde wetenschappelijke instelling.

Samen gaan ze op ontdekkingstocht naar de gemeenschappelijke, oorzaakloze grond van de materie en de geest. 

In deze boeiende prent komen vragen aan de orde als:

Is evolutie van het bewustzijn mogelijk? 
Kan het bewustzijn van de mensheid veranderd worden door tijd?
Is het brein niet geconditioneerd, fysisch en chemisch? 
Heeft psychologische conditionering zijn centrum in het zelf of juist niet ? 
Kunnen geconditioneerde hersencellen veranderen?
Wat is de relatie van het geconditioneerde brein tot de universele geest en wanneer is het een instrument ervan? 
En hoe in dit verband de verhouding tussen intelligentie en waarneming?

De tweede video is gepland op 2 juni 2004 en toont opnames gemaakt in Ojai, Californië op 18 april 1982. Hier zien we Krishnamurti in gesprek met David Bohm, Rupert Sheldrake, bioloog en onderzoeker van de zogenaamde "morfogenetische velden" en John H. Hidley, psychiater en gedragspsycholoog en stichter van Behavioral Science Technology Inc. 

In een onderzoekende conversatie en gemeenschappelijke denkoefening gaan de heren nader in op de aard van de menselijke geest:
Wat is een gezonde geest?
Waar houdt psychologisch denken op ?
Brengt de opheffing van psychologisch denken daadwerkelijke bevrijding van angst, pijn, verdriet en wanhoop met zich mee? 

Door: Stefaan Van Nuffel
2 ingeleide videoavonden: 26/05/2004 - 20.00 u en 02/06/2004 - 20.00 u
in Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei 23, 2018 Antwerpen
Inkom per avond:
6,00 euro (leden)
10 euro (niet-leden)