IS ER
SEX IN DE HEMEL?

 

OVER WURMEN EN ENGELEN

Wij menselijke wezens hebben het perspektief van een wurm op God’s grote Appel en de voor ons onbekende wereld er omheen! Zolang we in dit wurmse leven zijn, kunnen we ons niet echt voorstellen hoe de appel er feitelijk uitziet! Wij ervaren het appelse leven als een zachte substantie om ons heen, totdat we toevallig door de schil heen breken, wanneer het licht van de buitenwereld door de opening heenstroomt, en we tot onze verbazing dan ontdekken dat we in de nauwe beperkingen van een "tunnel" leefden!
Dus voor ons om over de "Hemel" te praten, is als een wurm die tracht de onbekende eindeloze realtiteit van ruimte en licht onder woorden te brengen als een:
"buiten-appelse ervaring!" Dusdanig is ons spreken over de wederopstanding en engel-lichamen, als diezelfde wurm die zijn volgende manifestatie als wesp of vlinder, een "verheerlijkt wurm lichaam" noemt! M.a.w. het blijft moeilijk!
Toch is het mogelijk voor diegenen onder ons,
die meer bronnen van kennis ter beschikking hebben over het volgende leven, dan andere wurmen zoals wij, als we Bijna Dood Ervaringen, of andere geestelijke ervaringen gelezen of gehad hebben, en/of de Bijbel gelezen hebben.

 

DE SEXY ZONEN VAN GOD EN DE DOCHTERS DER MENSEN.

In de Bijbel komt een heel interessante passage voor, die immer een bron van controverse geweest is onder kerkse religionisten, daar de meesten van hen een nogal sex-phobische mindset en levenshouding er op na houden.
Deze passage in Genesis 6:1 die plaatsvond in de voor-de zondvloed dagen van Noach, luidt als volgt:

"En het geschiedde, toen de mens zich begon te vermenigvuldigen op de Aarde, en er dochters werden geboren tot hem, dat de zonen van God zagen dat de dochters der mensen mooi waren; en zij namen hen als hun vrouwen van alles wat zij kozen. En de Heer zei, Mijn geest zal niet altijd met de mens worstelen, omdat hij ook vlees is: maar zijn dagen zullen een honderd en twintig jaar zijn. Er waren reuzen op Aarde in die dagen; [Red.: 3 meter menselijke skeletten zijn ontdekt door archeologen!] En ook daarna, toen de zonen van God tot de dochters der mensen ingingen, en zij kinderen voor hen baarden, dezelfden werden machtige mannen die vanouds mannen van naam waren." (vrije vertaling vanuit KJV en SV)

De zonen van God zijn de Engelen, net zoals Jezus ook een Zoon van God is--Hij is de Eerste der Zonen! Maar Hij staat vermeld als de "Enig-geboren Zoon van God", omdat Hij de enige was die óf bereid óf gekozen was (én Zelf besloot) om in dit leven als menselijk vlees en bloed omlaag te komen om door Zijn dood een ontsnapping aan zonde te brengen. Er staat, (Psalm 8:5)

"Hij was een beetje lager gemaakt dan de engelen!"

In geest, staat Jezus boven elke Engel, inclusief Michael en Gabriel, én natuurlijk ook de rebellerende of "gevallen" Engelen zoals Lucifer, maar hij was iets lager gemaakt, d.w.z. in het vlees.
Engelen hebben ook lichamen, die er hetzelfde uit kunnen zien als de onze. Daarom zegt de Bijbel:

"Vergeet niet om vreemdelingen gastvrij te zijn, want sommigen hebben op die manier ENGELEN geherbergd zonder het zich te realizeren"

SEXUELE ENGELEN?

Er bevinden zich Engelen onder ons, zonder dat wij het beseffen! Wellicht komen ze hier om onze activiteiten te monitoren òf te beïnvloeden? Tevens is het bewezen dat ze vaak mensen reddden en assisteren, met behulp van autos die spoorloos verdwijnen en andere aardse dingen, zoals speciale kleding en dergelijke! Ook in de Bijbel verschenen ze in vleselijke gestalte aan Abraham en anderen, waarmee ze samen konden eten!
Dus,
Jezus' lichaam was lager doordat het net als ons lichaam was! Lichamen van Engelen kunnen de-materialiseren, verschijnen en verdwijnen, vliegen en van vorm veranderen. Maar te beoordelen aan deze krachten, zijn Engelen—en Jezus net zo min—niet gebonden of onderworpen aan dit nieuw soort vlees, maar hebben ze er totale macht over, zelfs om het te verlaten of te doen verdwijnen!
Hemelse lichamen zijn gemaakt van Hemelse substanties,
Hemels Vlees én beenderen! Zoals Jezus zei na Zijn Opstanding, "Raak me aan en voel me, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je mij ziet hebben!" Vervolgens at Hij wat voedsel met hen, om ze te bewijzen dat Zijn lichaam eender was aan het hunne, en dat hij geen geest was! Hij kon nog steeds van het vlees genieten!—Òók zijn nieuwe vlees!
Alleen door er mee te eten?-Of drinken ook? En hoe staat het met exercising? En HOE staat het met SEX-ercising?? O-oh!

Dus, in deze tijden voor de zondvloed van Noach, zagen de zonen van God—de Engelen—"de dochters der mensen, dat ze mooi waren!" Ze vonden ze er aantrekkelijk uitzien en begeerden ze, en ze namen ze zelfs tot vrouw, en ze "gingen in tot hen", Bijbelse taal voor vrijen. En ze gewonnen hen zonen, die beroemde mensen werden! Die waren dus half-goden, een engel als vader hebbende!
Hetgeen betekent, dat engelen
lichamen hebben die dezelfde sexuele functies manifesteren kunnen als de onze (waarschijnlijk stukken beter, Ha!), dat ze zelfs "gemeenschap" kunnen hebben! Dus, Engelen—de Zonen van God—moeten penissen gehad hebben, of tenminste de mogelijkheid om er een te manifesteren!

"O-oh, nu hebben we het gedaan!" We hebben nu de meeste, zo niet al onze kerkse lezers verloren, als ze er ooit om gaven om deze "godslasterende" website te betreden, die suggereert dat Jezus en de Engelen een penis hadden en hebben en dat er SEX IN DE HEMEL IS!" ! HOE DURFT HIJ! Kruisig hem!"

 

SEX IN DE HEMEL?

Standaard kerkse verklaringen van de bovenstaande passage, zijn, dat deze engelen— natuurlijk!—"gevallen engelen" waren! Daar in hun concept, alleen Gevallen engelen, zo iets zondigs konden doen en penissen konden hebben! Ha! Arme gehoorzame engelen! Die wisten niet wat wat ze misten, omdat zij, volgens dit kerkse gezichtspunt, niet eens met penissen uitgerust waren, daar er geen gebruik voor ze waren, daar het zeker is dat er niemand in de Hemel ooit naar het toilet moet!
Volgens de meeste kerk doctrines, bestaat er beslist
geen sex in de Hemel, daar volgens hen "sex een direct resultaat van de zondeval was!" Dus moeten deze engelen ook "in zonde gevallen" zijn geweest, en als resultaat sex organen gegroeid moeten hebben, "deze kwade manifestaties van hun impure gedachten", zoals Adam en Eva die hadden, toen zij de slang—de Duivel— (Of de Freudiaanse bewegende phallus! Ha!) die hen prompt deze sappige zondevollle sex organen schonk, "zodat zij zouden lijden onder kerkse abstinentie en zwangerschap!" Ha! Hoe belachelijk kan je worden!
Toen deze zogenaamde "gevallen engelen" omlaag kwamen of zichzelf manifesteerden in Aardse dimensies, en met deze "zondige" mooie meisjes der mensen flirten, keken de gehoorzamen van boven met afkeer toe, en met gekleurde wangen, terwijl ze luisterden naar al deze heerlijke kreunende en extatische geluiden die deze "gevallen meisjes" en zonder twijfel deze "gevallen engelen" daar beneden aan het maken waren, terwijl ze samen kwamen in
engel-achtige orgasmes!
Nou, je kan je wel
voorstellen hoe ontzettend jaloers deze "gehoorzame" engelen geweest moeten zijn! Zo jaloers als toen ze Adam en Eva bij hun eerste ontmoeting gadesloegen, en hij op haar toeliep en in haar prachtige ogen viel en…haar hand schudde? KOM NOU! Zij schudde zijn handje! Ha! En het begon snel te groeien! En het duurde niet lang voordat Adam en Eva behoorlijk aan de gang waren daar in de Hof van Eden! Zoals er geschreven staat, "En Adam kende Eva zijn vrouw; en ze werd zwanger, en baarde Kaïn, en zei, ik heb een man van de Heer gekregen." (Genesis 4:1)
Het doet ons denken aan de volgende mop:

Een non was in een TV Quiz en haar werd de 64.000 $ vraag gesteld:
"Wat zei Eva toen ze Adam voor de eerste keer in de Hof van Eden zag!" De non dacht na en dacht na, schudde haar hoofd, en antwoordde uiteindelijk in wanhoop,
"Oei, da's een
harde!"
De Quizmaster riep uit, "Dat is het
juiste antwoord!"

 

IS SEX ZONDE?

Vraag is nu, waarom fabriceren al deze kerkelingen deze "gevallen engelen" theorie, anders dan om hun geloof te rationaliseren dat "sex zondig is!" Welke doctrine feitelijk een oude kater is van Heidense godsdiensten, die eerst door de Rooms Katholieke Kerk verbreid werd en vervolgens slaafs door Protestantisme, Evangelische en "Heiligheids" kerken werd overgenomen! Maar je zult nergens iets in de Bijbel vinden dat verklaart dat sex zondig is!
Vanzelfsprekend, er
bestaat zondige sex! Net zo goed als er zondig eten, en zondig exercising, etc, bestaat, veelal afhankelijk van de motivaties, of van de mate waarin deze dingen gedaan worden!
Bijvoorbeeld, als je brood eet dat je van de armen steelt, dan is dat zondig eten, of als je veel te veel eet en je lichaam erdoor pijn doet, dan is dat zondig eten, of als je teveel
exercised en je lichaam vervormd wordt! Precies zo…als je sex van je naaste steelt, en hij of zij je dat niet vrijwilligt leent, dan is dat zondige sex, of als je portalen gebruikt die óf te klein óf er niet voor ontworpen waren en scheuren en geïnfecteerd raken hetgeen je op de lange duur doet sterven! Of als je 'n ongeredde overleden geest jouw geest binnen laat of je over laat nemen met destructief en onnatuurlijk gedrag dat vaak tot geweld en moord leidt, dan is dat zondige (of schadelijke) sex. Maar sex 'an sich' is niet zondig! Net zo min als eten dat is, of drinken, of exercisen!
Sex is een prachtige creatie van God, die Hij persoonlijk Zelf ingesteld heeft om Zijn grote project gaande te houden, omdat zonder Zijn heilige sex er geen sprake van procreatie kan zijn, en de eeuwige Hemelse nieuwe generatie van geesten nooit tot perfectie zou komen, zonder deze prachtige eenmaal-in-een-eeuwigheid kans te verkrijgen om hier in dit leven omlaag te komen om zó substantieel te kunnen groeien, zoals de mens dat doet op dit niveau van God’s wonderbaarlijke Universum!
Zoals Hebreën 12:22,23 het uitdrukt

"Maar jullie zijn gekomen …tot de Stad van de levende God, het Hemelse Jeruzalem, en tot een ontelbaar aantal engelen, tot de algehele vergadering en ecclessia van de eerstgeborenen, die geschreven staan in de Hemel, en God de Rechter over allen, en de geesten der volmaakte ["wordende"--in een andere vervoeging van het Grieks] rechtvaardigen."

Daar is Zij weer, God’s Hemelse Stad, met haar orginele inwoners, de engelen, alsmede de geesten van rechtvaardige mensen die perfect aan het worden zijn! Twee klassen, engelen en geesten! Geesten zijn geesten, omdat ze geen lichaam bezitten! Maar de laatsten zullen de eersten zijn, omdat hen een engel lichaam beloofd is, én aan ons ook, die nog steeds in leven zullen zijn na de grootscheepse wereldwijde vervolging van Christenen, in de op handen zijnde Opstanding tijdens de spoedig komende Terugkeer van Jezus en Zijn triomfantelijke invasie van de Aardse atmosfeer!

WIJ ZULLEN DE ENGELEN GELIJK ZIJN!

Zoals het volgende verhaal aantoont, toen Jezus verzocht werd door de religionisten van Zijn tijd. (Lukas 20:27-35)

"Toen kwamen sommigen van de Sadduceën (de modernisten van Zijn tijd! "They were so-sad-you-see?"), welke ontkennen dat er een opstanding is; en zij vroegn hem, zeggende, Meester, Mozes schreef ons, Als iemand's broer sterft, die een vrouw heeft, en hij zonder kinderen sterft, dat zijn broer de vrouw nemen zal, en hij voor zijn broer zaad verwekken zal.
Nu waren er zeven broers: en de eerste nam een vrouw, en hij stierf zonder kinderen.
En de tweede nam die vrouw, en hij stierf zonder kinderen. En de derde nam haar; en desgelijks ook de zeven: en lieten geen kinderen na, en zijn gestorven. Uiteindelijk stierf ook de vrouw.
Nu, in de opstanding, wiens vrouw van dezen zal zij zijn? Want alle zeven hadden haar!
En Jezus antwoordende zei tot hen, De kinderen van deze wereld trouwen, en worden in huwelijk uitgegeven:
Maar zij die waardig geacht zullen worden om die wereld te verwerven én de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden.
WANT ZIJ KUNNEN NIET MEER STERVEN; WANT ZIJ ZIJN DE ENGELEN GELIJK; EN ZIJ ZIJN KINDEREN VAN GOD; OMDAT ZE DE KINDEREN DER OPSTANDING ZIJN!"

WOW!!!

Markus 12:25 "…maar ze zijn gelijk engelen die in de hemel zijn!"
Matthew 22:30 "…maar ze zijn als de engelen van God in de Hemel!"

We zullen in de Hemel "als de engelen" en "de engelen gelijk" zijn! Hij kon niet zeggen "zullen de engelen zijn" want dat zou de eerste generatie engelen die Daar al zijn uitsluiten of ont-tronen! Maar we zullen net als hen zijn, "als de huidige engelen!" Niet meteen in ervaring en wijsheid waarschijnlijk, maar in lichaam en capaciteit!
Zo mensen, we gaan engelen worden in de opstanding, hetgeen beduidt dat we lichamen zoals hen zullen hebben, en krachten zoals hen, zoals Johannes zei, "En we zullen Hem gelijk zijn!" Net als Jezus! Niet hetzelfde in authoriteit en aanzien zoals Jezus, die de top schepping van God is! Nee, maar we zullen wel hetzelfde soort lichaam hebben! (1 Joh. 3:1,2)

"Zie, wat een grote liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genaamd zouden worden: Daarom kent de Wereld ons niet, omdat zij Hem niet kende. Geliefden, nu zijn we de zonen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen: maar we weten dit, wanneer Hij verschijnen zal, zullen we Hem gelijk zijn; want we zullen Hem zien zoals Hij is."

Dat is wanneer Jezus terugkomt om ons te doen opstaan en ons tot zichzelf te vergaderen en ons mee naar Huis te nemen, naar Nieuw Jeruzalem, de Hemelse Stad!
Ben jij klaar om Daar heen te gaan? Je zal het zijn, als je Jezus nederig vraagt…

Lieve Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart en vergeef me voor al de liefdeloze dingen die ik gedaan heb, en geef me uw gave van eeuwig leven, in Jezus' naam, amen!

Als je zou willen begrijpen
waarom alleen dit kleine gebedje
je naar deze Hemel zal toebrengen
klik dan op:

Vriendelijke Suggestie:
Als sommigen het niet met het bovenstaande eens zijn,
dan is dat geen probleem voor ons, we houden evenveel van je
maar het is vruchteloos om ons hierover te schrijven,
tenzij je natuurlijk ECHT verlangt te begrijpen!
Maar dan weer, duidelijker kan het bijna niet!