QUICK INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

HET PARADIJS ONDER DE AARDE?
"GODEN DIE UIT DE AARDE OMHOOG KOMEN!"

Er is een andere passage in het Oude Testament, dat ook bewijst dat het Paradijs--de eerste Hemel--onder de Aarde was! Het is het verhaal over Koning Saul, die in vermomming naar een heks—een medium—ging in een stad Endor genaamd, om de geest van Samuel de profeet van God op te roepen. Hij wilde uit vinden wat er met hem en Israel zou gebeuren, daar het in oorlog met de Filistijnen was. (Uh-Oh! Een gered kind van God dat naar een heks gaat! Tuh tuh! Maar desalniettemin kreeg hij toch een antwoord door haar heen! Weliswaar niet aanbevolen!)

12 En toen de vrouw zag dat het Samuel was, riep zij uit met een luide stem: en de vrouw sprak tegen Saul, zeggende, Waarom heb je me bedrogen? Want je bent Saul. 13 En de Koning antwoordde haar, Wees niet bang: want wat heb je gezien? En de vrouw zei tegen Saul, Ik zag goden die uit de Aarde omhoog kwamen. 14 En hij zei tegen haar, Van wat voor vorm is hij? En zij zei, Een oude man komt op; en hij is bedekt met een mantel. En Saul wist dat het Samuel was, en hij boog met zijn gezicht naar de grond, en boog zichzelf.


Saul at the Witch of Endor by Gustaf Dorée

Denk je nu echt, dat Samuel oud was en een mantel in het Paradijs droeg? Natuurlijk niet! Maar voor deze gelegenheid deed hij dat wel, anders zou Saul hem nooit herkend hebben! Dit is een fenomeen dat vaak in de geest voorkomt, dat de overleden heiligen zichzelf aanpassen aan onze noden! Zelfs Jezus na zijn wederopstanding, maakte Zichzelf onzichtbaar, en soms herkenden ze hem zelfs niet eens, of "hield Hij hun ogen!" Maar als grijze oude mannetjes sterven en naar de Hemel vertrekken, zien ze er niet "oud" meer uit in de geestenwereld! Normaal zien ze er jonger uit, als in de sterkte van het leven, alhoewel sommigen WEL wit haar hebben, zoals Jezus sinds Hij in de Hemel is!

15 En Samuel zei tegen Saul, Waarom heb je me verontrust, door mij op te roepen? En Saul antwoordde, Ik ben in grote nood; want de Philistijnen voeren oorlog tegen me, en God is van mij geweken, en antwoord mij niet meer, niet door profeten, noch door dromen: daarom heb ik je geroepen, dat je mij vertellen kan wat ik zou moeten doen. 16 Toen zei Samuel, Waarom vraag je dan van mij, ziende dat de HEER van je geweken is, en je vijand geworden is? 17 En de HEER heeft met hem gedaan zoals Hij door mij gesproken had: want de HEER heeft het koninkrijk vanuit je handen ontnomen, en het aan je naaste gegeven, namelijk aan David: 18 Omdat je niet de stem van de HEER gehoorzaamde, noch zijn woeste wraak op Amalek hebt uitgeoefend, daarom heeft de HEER dit ding je aangedaan deze dag. 19 Bovendien zal de HEER ook Israel met jou overleveren in de hand van de Philistijnen: en morgen zullen jij en je zonen met mij zijn: de HEER zal ook het leger van Israel overleveren in de handen van de Philistijnen.

En zo, de volgende dag stierf Saul inderdaad! Dus, dat was echt wel Samuel! Waarom? Omdat hij de waarheid sprak, hij profeteerde en het gebeurde ook! Dit was niet, zoals sommige Kerken geloven, de een of andere demoon of familiaire geest die Samuel imiteerde! Nee, dat was hem echt! Zonder enige twijfel! En gaf Saul er ook echt van langs, zoals hij dat deed toen hij nog steeds in zijn vlees was!
Saul pleegde in feite zelfmoord—"hij viel op zijn zwaard"en hij ging naar "de Hemel"
"WAT?? Hoe kan dat nou?" Nou ja,
dat wil zeggen...naar het PARADIJS onder de AARDE! Hij ging bij Samuel de profeet zijn, die "omhoog kwam " staat er! En alsof dat nog niet genoeg bewijs voor ons was, dat het paradijs onder de Aarde was, staat er specifiek, dat de heks "goden uit DE AARDE zag opkomen!" Dat was in feite nadat ze Samuel al gezien had! Zag ze misschien engelen of de andere heiligen in schijnende geest lichamen?
Nu weten we dat Samuel een van de grootste profeten van God was, en als er geen paradijs onder de Aarde was, dan moet zelfs een van de grootste profeten van God in de HEL geweest zijn! Nou en dat kan natuurlijk niet! Dus het Paradijs was echt ONDER de Aarde, en Saul die ondanks zelfmoord begaan te hebben bij hem ging zijn in het Paradiis, was klaarblijkelijk gered.
We wisten dat eigenlijk ook wel als feit, t.a.v. zijn geestelijke wedergeboorte, van de volgende verzen—Een verhaal dat gebeurde aan het begin van Saul's carriere, toen hij nog een nederige jongen was:

"Toen nam Samuel een schaal olie, en schonk het over zijn hoofd, en kuste hem, en zei, 'Is het niet omdat de HEER u gezalfd heeft om hoofd over zijn erfenis te zijn? 6 En de Geest van de HEER zal op u komen, en u zal met hen profeteren, en in een andere man veranderd worden. 7 En laat het zo zijn, dat wanneer deze tekenen over u gekomen zullen zijn, dat u doet zoals de gelegenheid u dient; want God is met u.' 9 En het was zo, dat toen hij zijn rug van Samuel gekeerd had, dat God hem een ander hart gaf: en all deze tekenen gebeurden die dag. 10 En toen zij daar bij de heuvel aankwamen, zie, een gezelschap van de profeten ontmoetten hem; en de Geest van God kwam over hem heen, en hij profeteerde onder hen. 11 ... de mensen zeiden tegen elkaar, Wat is dit, dat er met de zoon van Kish gebeurd is? Is Saul ook tussen de profeten?"

Zelfmoord gepleegd en gered! Neem dit nu asjeblieft niet als een excuus om je leven te nemen! Ja, de Heer zal je naar Huis nemen—als je gered bent—maar Hij zal je zeker niet ongedisciplineerd laten voor het verwoesten van Zijn tempel, zelfs als je voor de Hemel bestemd ben! Pas op dus!
Maar we hebben het antwoord op onze vraag gevonden, het Paradijs en het gevang waren duidelijk ONDER DE AARDE! Dus Jezus ging onder de Aarde om eerst het Paradijs te bezoeken en zijn nieuw geredde vriend af te leveren, de dief, en om zichzelf aan alle andere geredde jongens en meisjes daar beneden te tonen--de "goden uit de Aarde"--die op Hem geloofd hadden terug in de tijd, zoals Job dat gedaan had, die zei in het Oude Testament, lang voordat Jezus kwam!: Job 19:25

"Want ik weet dat mijn redder leeft, en dat hij staan zal op de aarde in de laastste dagen!"

Dus Hij toonde zichzelf aan Job, en David en Abraham, en Mozes, etc. En zij waren allemaal blij om Hem te zien en wie weet, waarschijnlijk hadden ze hem dar tevoren al vaker gezien! Als dat het Paradijs was, moet Hij ze tenminste een paar maal bezocht hebben, niet? Maar daarna, ging Jezus naar de gevangenis.
Sommige gelovers zeggen misschien, "Hoe ben je er zo zeker van dat de diief echt gered was? Hij ging nooit naar de Kerk! Hij was niet eens gedoopt? Hij had nog niet in tongen gesproken als bewijs dat hij de Heilige Geest ontvangen had...?"
Nou er staat dat hij nnar het Paradijs ging niet? Klinkt alsof hij gered was! Paradijs!—Een mooie plaats om te zijn! Niet de Hel! Soms vraag ik me af over dat soort mensen die zulk soort dingen zeggen. Net alsof ze wensten dat die oude dief naar de Hel ging! Bijna alsof ze "gerechtigheid" meer aanbidden dan genade! Niet? Brrrr!
Maar ja, we hebben ook een ander vers om te bewijzen dat hij gered was! Romeinen 10:13

"Want wie dan ook die de naam van de Heer zal aanroepen... zal gered zijn."

En Handelingen 2:21:

"En het zal gebeuren, dat als wie dan ook de naam van de Heer zal aanroepen hij gered zal zijn."

En hij riep wel degelijk van dat kruis de Heer aan en hij was dus onmiddelijk gered en op zijn weg! Misschien niet onmiddelijk op weg naar de Hemel, maar tenminste naar het Paradijs! Dus de geredden in die dagen, gingen niet onmiddelijk naar de Hemel, maar gingen wel onmiddelijk naar beneden het Paradijs in! En het was onder de Aarde! Duidelijk! Waqr anders zou het geweets kunnen zijn, als Jezus niet OMHOOG ging! Het was niet "in" of "op de Aarde", zoals de Hof van Eden lang geleden verwoest was! Kijk om je heen! Ziet er bij de dag meer en meer als de Hel uit!
Dus het moest ONDER de Aarde geweest zijn, tot op die tijd! Wat bedoel je: "Tot die tijd?" Nou, wacht even, omdat het misschien sinds dien verhuisd is! Maar de vraag is eerst: "Waar ging Jezus heen?" Hij ging naar de gevangenis! Spreuken 9:18

"Maar hij weet niet dat de doden daar zijn; en dat haar gasten in de diepten van de hel zijn."

En Psalm 18:5

"De droefheden van de hel omgaven mij: de strikken des doods verhinderden mij."

Jonah 2:6 profeteerde over Jezus' trip daarheen:

"Ik ging omlaag naar de bodem van de bergen; de aarde met haar tralies was voortdurend om me heen: toch heeft u mijn leven van corruptie omhoog gebracht, O HEER mijn God."

En Petrus zei in Handelingen 2:23

"Hem, die door de vastbesloten raad en voorkennis van God overgeleverd werd, hebben jullie genomen, en door goddeloze handen gekruisigd en gedood: 24 Wie God heeft opgewekt, door de pijnen der dood te ontbinden: omdat het niet mogelijk was dat hij er door vastgehouden kon worden. 25 Want David spreekt over Hem, Ik zag de Heer altijd voor mijn gezicht, want hij is aan mijn linkerhand, dat ik niet bewogen zal worden: 26 Daarom verheugde zich mijn hart, en mijn tong was blij; bovendien ook mijn vlees zal in hoop rusten: 27 Omdat U mijn ziel niet in de Hel zal laten, evenmin zal U toelaten dat U Heilige ontbinding zal zien. 29 Mannen en broeders, laat mij vrijelijk spreken tot u over de patriarch David, dat hij zowel doo en begraven is, en zijn graf is tot op deze dag nog bij ons. 30 En omdat hij een profeet was, ... 31 Hij die dit van tevoren zag sprak over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet in de Hel gelaten werd, evenmin dat zijn vlees ontbinding zou zien."

Om daar te blijven? Nee, want de Bijbel zegt in Psalm 16:10

"Want U zal mijn ziel niet in de hel laten; evenmin zult u uw Heilige ontbinding doen zien."

Dus behalve het Paradise te bezoeken om de dief af te leveren en om misschien hallo tegen al Zijn geredde vrienden daar beneden te zeggen, bezocht Hij ook de Hel, ook Hades genoemd in het originele Griekse Nieuwe Testament of Sheol in het Oude Hebreews in het Oude Testament! Hij ging en predikte tegen ze, en wie weet, geloofden velen onder hen en werden gered en daarop gepromoveerd naar het Paradijs onder de Aarde, na Zijn Opstanding! Waarschijnlijk niet in opgestane vorm! Alleen de Oude Testament Heiligen staat er, werden van de doden opgewekt na de Opstanding van Jezus! Zoals geschreven staat in Mattheus 25:51

"En, zie, het gordijn van de tempel werd in tweeen gescheurd van de top tot de bodem; en de aarde beefde, en de rotsen scheurden; 52 En de graven werden geopend; en veel [ niet allen!] LICHAMEN van de Heiligen die sliepen... STONDEN OP 53 En kwamen uit de graven, na Zijn wederopstanding, en gingen de heilige stad in, en verschenen aan velen."

Het gaat hier over de lichamen van de heiligen die sliepen (dood waren!)—niet alleen hun geesten— die OMHOOG uit de graven kwamen die geopend werden: Dat waren niet alleen geesten die rond liepen, jongens! Dat waren opgestaane lichamen van de heiligen! En waar gingen die later heen? Dat is een goede vraag! Waar ging Jezus heen na Zijn wederopstanding? HIJ ging OMHOOG! Waar ging Hij heen? OMHOOG naar de Vader! Waar is de Vader? Boven in de Hemel klaarblijkelijk!

De 2de & 3rde HEMEL

NIEUW JERUZALEM