SNEL INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

Het Nieuwe Jeruzalem
"DAT BOVEN IS!"

HOE ZAL HET ZIJN? ZAL HET ER ZO UITZIEN?
(OPENBARING 21)

Als je graag zou willen weten hoe die plaats er uit ziet, kan je een heel gedetailleerde beschrijving ervan vinden in het boek Openbaringen! Laten we naar Openbaringen 21 gaan! Dit is na het Millennium, nadat God het oppervlak van de Aarde gesmolten en opnieuw gevormd heeft en de atmosfeer ge-explodeerd en opnieuw hersteld heeft, na het Grote Witte Troon oordeel!

1 "En ik zag een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde: want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan; en er was geen zee meer."

Een nieuwe hemel en nieuw oppervlak van de zelfde oude planeet Aarde! Sorry zoute zee liefhebbern... GEEN ZEE MEER, maar ik ben er zeker van dat er grote zoet water meren zullen zijn! Dus kop op! Misschien zelfs met een paar goede golven voor de surfers onder jullie?

2 En ik Johannes zag de heilige stad, nieuw Jeruzalem, omlaag komen van God uit de Hemel, toebereid als een bruid opgesierd voor haar echtgenoot.

Zie je wel, op dit moment is het boven in de Hemel--klaarblijkelijk ergens daar ver in de ruimte in het Heelal! Het is een Ruimte Stad! En hier komt het uit de Lucht omlaag en land op de Nieuwe Aade.

3 En ik hoorde een machtige stem uit de Hemel die zei, Ziet, de tabernakel van God is bij de de mensen, en Hij zal onder hen wonen,

Tabernakel betekent tent! God's tent zal bij de mens zijn! En Jesus zal met ons samenwonen, hier op Aarde!

4 "en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen wissen; en er zal geen dood meer zijn, evenmin lijden, noch wenen, er zal ook geen pijn meer zijn: want de vroegere dingen zijn voorbij gegaan. 5 En Hij die op de troon zat zei, Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, Schrijf: want deze woorden zijn waaren getrouw. 6 En Hij zei tegen mij, Het is volbracht. I ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorstig is vrijelijk van de bron van het water van leven geven. 7 Hij die overwint zal alle dingen be-erven; en ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn zoon zijn. 8 Maar de vreesachtigen, en de ongelovers, en de gruwelijken, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en alle leugenaars, zullen hun deel in het meer dat met vuur en en lava brand : hetgeen de tweede dood is. "

Dus als je een paar van de bovenstaande dingen gedaan hebt, moet je maar beter om redding vragen!
Maar hoe ziet deze "tent" eruit? Wat voor soort stad is dit? In wat voor vorm? Plat zoals onze steden, of in de vorm van een kubus of een bal, of als een vliegende schotel? De engel beschreef het allemaal tot in de kleinste details voor ons, in Openbaring 21!

9 "En er kwam een van de zeven engelen naar mij toe die de zeven schalen van de zeven laatste plagen had, en hij sprak met mij, en zei, Kom hier, Ik zal je de Bruid laten zien, de vourw van het Lam. 10 En hij voerde mij weg in de Geest naar een grote en hoge berg, en hij toonde mij die grote stad, het heiligeJeruzalem, dat uit de hemel van God omlaag kwam,"

Deze Grote Stad"-de Hemel- ziet eruit als een "grote en hoge berg" die uit de Hemel omlaag komt--uit de ruimte met andere woorden.

11 En het had de Heerlijkheid van God: en haar licht was als een hele kostbare juweel, net als een diamant steen, zo helder als kristal; 12 En het had een muur die groot en hoog was, en het had twaalf poorten, en twaalf engelen aan de poorten, met namen die erop geschreven waren, die de namen van de twaalf stammen van Israel zijn:"

Deze stad is een lichtbron in zichzelf, en schijnt met een heerlijk licht zoals dat van een kostbare juweel komt, zoals "jasper" hetgeen diamant betekent. Dus deze stad weerkaatst licht dat van binnen komt en het schijnt net als een diamant.

13 Op het Oosten waren er drie poorten; Op het Noorden waren er drie poorten; op het Zuiden waren er drie poorten; en op het Westen waren er drie poorten. 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten, en daarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Er staat een grote muur omheen met 12 poorten erin, gemaakt van gigantische paarlen, zoals we later zullen lezen. En deze buitenste muur had 12 fundament lagen.

Nu gaan we ontedekken hoe groot die stad is.

15 En hij die met me sprak had een gouden rietstokje om de stad te meten, en de poorten ervan, en de muur ervan.
16 En de stad light in het vierkant, en de lengte is is zo groot als de breedte: en hij mat de stad met het rietstokje, twaalf duizend stadien. De lengte en de breede en de hooghe ervan waren gelijk.
17 En hij mat de muur ervan, een honderd vier en veertig ellen, naar de maat van een mens, dat wil zeggen, van een engel.

De engel mat de lengte van de stad 12000 stadien lang, hetgeen ongeveer 1500 Romeinse mijlen is, of ongeveer 1400 Engelse mijlen, wat neer komt op 2.200 KM! En dat is alleen maar een zijde ervan. En daar haar oppervlak (vierkant is, heeft het vier zijden die zo lang zijn, bij elkaar genomen ongeveer 8.800 KM rondom! Dat is zo groot als Europa! DAT IS EEN GIGANTISCHE STAD! ONTIEGELIJK GROOT!!

Maar, er staat ook dat de lengte en de Breedte EN DE HOOGTE ervan gelijk zijn! Dus het is niet de een of andere platte stad... maar het gaat ook 2.200 KM omhoog! Nou je kan je dat voorstellen zoals je wilt, als een grote kubus of zo, maar wij neigen te geloven dat het er meer als een tent uitziet daar er staat, of een berg, "de berg van het Huis des Heeren!" Dus het kan er net zo goed als een gigantische pyramid uitzien, die zo'n 2.200 KM uit de Aartdse atmosfeer uitsteekt die alleen maar zo'n 10 KM hoog gaat! Wat een stad! WOW!

18 En de constructie van de muur was van jasper: en de stad was van puur goud, net als helder glas.
19 En de fundamenten van de muur van de stad waren versierd met allerhande kostbare stenen. Het eerste fundament was jasper; de tweede, saffier; de derde, chalcedony; de vierde, emerald;

20De vijfde, sardonyx; de zesde, sardius; de zevende, chrysolite; de achtste, beryl; de negende, een topaz; de tiende, chrysoprasus; de elfde, jacinth; de twaalfde, amethyst.
21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen; elke verscheidene poort was van een paarl gemaakt: en de straten van de stad waren van puur goud, alsof het transparent glas was.

WOW! HEB JE OOIT ZOIETS GEZIEN? NOG NOOIT IS ER EEN STAD ZO GROOT EN ZO MOOI GEBOUWD ALS DEZE!

22 En ik zag er geen tempel in: want de Here God almachtig en het Lam zijn er de tempel van.
23 En de stad had de zon niet nodig, noch de maan, om er in te schijnen: want de glorie van God verlichtte het, en het Lam is het licht ervan.
24 En de naties van hen die gered zijn, zullen in het licht ervan wandelen: en de koningen der Aarde brengen hun heerlijkheid en hun eer er naar binnen.
25 En de poorten ervan zullen geheel niet gesloten zijn daags: want er zal daar geen nacht zijn.
26 En zij zullen de heerlijkheid en eer van de naties erin brengen.
27 En er zal geenszins iets binnenkomen wat bevuilt, evenmin wat gruwelen doet, of een leugen maakt: echter hen die in het boek des levens van het Lamb geschreven staan.

(Pictures: Courtesy "The Family" Missions Int.)

Hear the testimony of some who visited THERE