Geestelijke Lichamen
En Opstandings Lichamen

"Jezus antwoorde en zei tot hem, Bent u een meester van Israel, en weet deze dingen niet? Waarlijk, waarlijk, zeg ik u,
Wij spreken over wat we weten, en getuigen over wat we gezien hebben; en gij ontvangt niet onze getuigenis.
Als ik je aardse dingen verteld hebt, en je gelooft niet, hoe zal je geloven,als ik je over Hemelse dingen vertel? (Joh 3:10-12)

Geestelijk Lichamen

Hemelse Lichamen

Het Millennium

Opstandings Lichamen

Tijd in de Hemel

Het is niet compatibel voor ons tijdelijke wezens in een tijdelijke wereld om wat voor soliede verklaring dan ook te maken over Hemelse dingen. Maar toch, van wat we verzamelen kunnen van 'Bijna Dood Ervaringen', zowel als van de Schriften, kunnen we bepaalde geldige conclusies trekken die on een groter begrip geven over hoe we min of meer daar zijn zullen, in de volgende wereld en de volgende dispensatie.
Help ons nu om een paar van deze Hemelse Mysteries uit te vissen, en sommige van haar conclusies te proeven, of ze passeren kunnen of niet!

 

Bewijs in de Schriften

GEESTELIJKE EN AARDSE LICHAMEN
Alhoewel we gebonden zijn door de beperkingen van hun falende aardse geheugens en onmogelijkheid om Hemelse ervaringen in Aardse termen uit te drukken, van mensen die Bijna Dood Ervaringen hadden, kunnen we vele dingen leren. Maar velen van deze conclusions komen sterk overeen met beschrijvingen die in de Bijbel worden gevonden.

Zielen die naar de Hemel gaan in deze tijd of dispensatie, hebben een geestelijk lichaam. Dit zijn lichamen van licht, die soms naakt maar doorgaans gekleed zijn, maar zijn weliswaar van een nogal "see-through" aard of zelfs onzichtbaar soms, afhaneklijk van wat aan de persoon in kwestie onthuld werd de persoon die de BDE heeft. Met deze lichamen kan de ziel door de soliede dimensies van deze wereld, door muren, en plafonds, en reizen met de snelheid van gedachte!
Ook de perceptie van deze zielen schijnt beinvloed te zijn door de begeleiding van hun Hemelse Gidsen, of de Heer Zelf! Het is een soort van Hemelse "Virtual Reality", maar toch reeler dan Reeel!
Check out de volgende veerschillende uittreksels:

"Wat ik zag, zag ik met de ogen van de geest, want in die tijd waren mijn ziel en mijn geest in de hemel. Op het mopment dat je het vlees verlaat, wordt je geestelijke bewustzijn acuut, want het vlees houdt je geestelijke bewustzijn omlaag. Ten tijde van sterven, wordt je geest bevrijd. Mijn ervaring was bovennatuurlijk desalniettemin echt."

* * *

"...net alsof ik over al in mijn hoofd ogen had, zag ik...zielen die in de Hemel waren--menigten. Het was onmogelijk om ze allemaal te tellen. Of er nu miljoenen of miljarden waren, heb ik totaal geen idee. Zover als het oog kon zien, in elke richting waren er mensen van allerlei gestaltes gekleed in witte gewaden. De mensen waren transparant; Ik kon door ze heen zien.
"Ik keek neer op mijn eigen lichaam en realiseerde me dat ik een van hen was. Als je op je zelf neerkijkt en dan door je zelf heen kan kijken, dan is dat een behoorlijke ervaring. ik keek neer op een vorm van mijn lichaam.

* * *

"...Ik vroeg aan hem: "Hoe ben ik hier, in deze plaats, terwijl ik wwet dat mijn lichaam daar terug in het ziekenhuis is?" En "Waar is deze plaats? Hoe kan ik deze plaats en u zien, als ik niet bij mijn lichaam ben? Hoe kan ooi in twee plaatsen tegelijk zijn?" Ik begon echt een beetje gepikeerd te worden. "En wie bent U?" vroeg ik!
Zijn stem kalmeerde me meteen. Hij zei, "Je bent in een heel speciale plaats. En je bent hier veilig."
Hij legde verder uit dat, alhoewel mijn lichaam in het ziekenhuis was, het mijn phyisieke lichaam was en dat een ieder van ons zowel een geestelijk lichaam en ons mentale lichaam heeft.
Hij zei, "Het is je mentale en geestelijke licham dat hier is. En het is met je mentale en geestelijke ogen dat je deze plaats ziet. Evenzo, it is door je mentale en geestelijke lichaams zintuigen dat je alles waarneemt in en omtrent deze plaats. Deze plaats is in je mentale ogen, je verbeelding; het ziet er zo uit omdat dit precies is wat je nodig hebt nu. Je lichamelijke crisis en mentale nood veroorzaken het zo te zijn net zoals je het waarneemt. Iben hier ook zonder een physiek lichaam. Je ziet mij zoals ik me zelf zie in mijn eigen mentale verbeelding. Een mentaal beeld (een gedachte) van mijn geest naar jouw geestes oog. Ik ben zoals je me ziet omdat ik bemerkte dat dat de manier is dat je me nodig had. Wie ik ben of wat mijn naam is, is nioet belangrijk. Ik ben hier voor jou p bestelling van je Hemelse Vader's liefde voor jou en om je te herrinneren aan waar je vandaan komt."

HEMELSE LICHAMEN
De lichamen van Hemelse Wezens die de overledenen ontvangen, zijn ook uit licht samengesteld, waarvan de vorm en kenmerken gezien kunnen worden, zo lang als hun luister genoeg "omlaag gedraait" is. Deze lichtgevende lichamen wonen in Steden van Licht en zijn in staat om te omhelzen, te voelen en activiteiten te verrichten, zoals weven, muzikale instrumenten bespelen, etcetera, alle dingen die wij met onze materiele lichamen kunnen doen. Toch schijnen de meesten van hen niet materieel noch vlees te zijn, en zodoende kunnen ze niet het vlees genieten zoals wij dat kunnen!  

"Toen riep hij uit in een muzikale toon naar de lichtende wezens die het grote centrum omgaven. Verscheidene kwamen en cirkelden om ons heen. Gedurende wat volgde, kwamen en gingen sommigen, maar normaal waren er vijf of zes en soms zo veel als acht met ons. Ik was nog steeds aan het huilen. Een van de eerste dingen die deze wonderbaarlijke wezens deden was om te vragen, alles met gedachten: "Ben je bang van ons?" Ik vertelde hen dat dat niet het geval was. Ze zeiden dat ze hun schittering omlaag konden brengen en als mensen konden verschijnen, en ik vertelde hen om te blijven zoals ze waren. Ze waren het mooiste, de meest... Wat deze wezens mij toonden was hun glorie. Ik zag hen zelf eigenlijk niet. En ik was volmaakt tevreden. Gekomen zijnde van een wereld van vormen, vond ik het prachtig deze nieuwe, vormloze, wereld. Deze wezens gaven me wat ik nodig had gedurende die tijd.

* * *

"De Stad had deze mooie witte gebouwen zover ik kon kijken. Ik zag geesten die daar woonden, die allemaal een vibratie bezaten, maar geen echt physiek lichaam. Deze inwoner gingen heen en weer tussen de gebouwen- naar hun werk en spel."

* * *

Tussen twee haakjes, Ik ben een kunstenaar. Er bestaan drie primaire,drie secondaire, en zes tertiare kleuren in het zichtbare licht spectrum. Hier, zag ik een zichtbaar licht spectrum met tenminste 80 nieuwe primaire kleuren. Ik zag ook deze schittering. Het is teleurstellend voor me om ze te proberen te beschrijven, want ik kriijg het niet voor mekaar- Ik zag kleuren die ik nooit tevoren gezien had.

HET HEMELSE MILLENNIUM
Aan de hand van verscheidene 'Bijna Dood Ervaringen' leren we dat de tijd spoedig gaat komen in de Hemelse Gewesten, dat het Aardse meer attributen gaat aannemen van de Hemelse Eeuwige sfeer. God wenst in de naaste toekomst Zijn Koninkrijk in te luiden. Om dat te doen, dient God iets van de vrije wil der mens te reduceren, ten gunste van meer goddelijke controle over menselijke gebeurtenissen. Deze goddelijke wereld orde zullen heel veel lijken op enige Bijna-Dood beschrijvingen van de Hemel. Mensen zullen in zulke vrede en harmonie leven en liefde dat communicatie telepathisch zal zijn, reizen instant en de noodzaak voor kleding en onderdak geelimineerd. De Leeuw zal inderdaad met het Lam nederliggen. Harmonie zal bestaan met de geschapen orde en mesen zullen het weer beheersen en planten groeien door liefhebbende communicatie.

We weten van de Bijbel dat de tijd speodig komen gaat na de terugkeer van Jezus vanuit de Hemelse Gewesten naar deze materiele wereld! Na Zijn terugkeer zal Hij en het Koninkrijk der Hemelen bezitting nemen van de Aarde, en het voor een periode van duizend jaar regeren. Jezus zal niet alleen de Aarde overnemen, maar Hij zal al de overleden Heiligen met zich mee brengen van de Hemel, om te ontvangen, wat genoemd wordt, opstandings lichamen! Jezus Zelf heeft Zijn opstandings lichaam al, én bepaalde Oude Testament Heiligen ook, die opgestaan waren net zoals Christus was, toen Hij van de doden opstond!
Alhoewel tijd totaal anders ervaren wordt in de Hemelse Rijken, schijnt er toch een of andere vorm van tijd te heersen, en we weten van de Heilige Schrift dat de tijd van deze Grote Wederopstanding voor de deur staat.

HOE OPSTANDINGS LICHAMEN ER UITZIEN!
Nadat Jezus oipgestanden was, toonde Hij Zich zelf aan Zijn discipelen. Toen ze Hem zagen, staat er dat ze verschrikt waren, denkende dat hij een geest was! Hij vertelde hen, "raak mij aan! Een geest heeft geen vlees en beenderen!" Toen zei hij, "Heb je iets te eten?"
Ze gaven hem een honingraat en gebraden vis, en Hij at in hun tegenwoordigheid, hen zo bewijzende dat Zijn lichaam van vlees gemaakt was! Desalnietemin kon hij ogenblikkelijk verschijnen en verdwijnen met Zijn nieuwe lichaam, door muren gaan en zelfs zweven (of leviteren oo z'n New Age!) De schrift zegt zelfs, dat "vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beerven", maar het schijnt dat wanneer het bloed verdwenen is en verplaatst is door puur licht dat dor de aderen zal vloein, vlees en beenderen dat wel kunnen!

Wij menselijke wezens hebben soms rare ideeen over geestelijke aangelegenheden, dat het alles of niets is, of geest óf vlees! Maar wat Jezus bewees is dat de ultieme omgeving—Paradijs—een combinatie is van het beste van beide dimensies! Een geestelijk lichaam dat vliegen kan met de snelheid van de gedachte, is niet onderworpen aan het materiële, maar tegelijkertijd kan het MATERIE GENIETEN! Dus het kan drank, wijn, voedsel, en VLEES genieten! Geneugden! Sex! Al de verschillende vleselijke opwindingen!
Beschouw wat Jezus tegen Zijn discipelen zei, in Matthew 26:29

"Maar Ik zeg u, dat Ik niet zal drinken van nu at first aan van de vrucht van de wijngaard, tot op de dag wanneer ik het nieuw met u zal drinken in Mijn Vader's Koninkrijk."

Het schijnt, dat hij geen wijn zal drinken todat Hij het met ons zal drinken IN God's koninkrijk, of hij nu al bedoelde of na de Grote Wederopstanding, het is duidelijk dat wijn gedronken kan worden in het Hemelse Rijk!

TIJD IN DE HEMEL
Er is tijd in de Hemel, maar het schijnt heel anders te voelen, en van een verschillende aard te zijn! Proef het volgende uittreksel:

"...onze geest en bewustzijn leven door in een dimensie voorbij aan sequentiele tijd. We gaan voorbij aan nano-seconden in een ruimte-tiijd maat die we hier op Aarde niet kunnen kennen. Ik noem het het eeuwige nu, want dat is zoals ik het voelde. Het verleden, de tegenwoordige tijd, en de toekomst vloeien allemaal over in elkaar in wat de Schrift noemt eeuwighied. Eeuwigheid is het heden, het nu dat nooit eindigt." 

BIJBEL VERZEN OVER HEMELSE LICHAMEN EN DE OPSTANDING!

1 "Want we weten dat als ons aardse huis van deze tent wordt ontbonden, dat we een gebouw van God hebben, een huis dat niet met handen gemaakt is, eeuwig in de hemelen. 2 Want hierin kreunen wij, ernstig begerend om gekleed te worden met onshuis dat van de Hemel komt: 3 Als het zo mag zijn dat wanneer we bekleeed zullen worden we niet naakt bevonden worden. 4 Want wij die in deze tent zijn kreunen, belast zijnde: niet om ontkleed te worden, maar bekleed te worden, dat stervelijkheid door leven opgeslokt zal worden. 2 Corinthians 5:1-4

35 "Mar sommige mensen zullen zeggen, Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36 Gij dwaas, dat wat gij zaait, komt niet tot leven, tenzij het sterft: 37 En datgene dat gij zaait, gij zaait niet het lichaam dat zal zijn, maar slechts een korrel, misschien van tarwe, of van een of ander koren: 38 Maar God geeft het een lichaam zoals het hem behaagt, en aan ieder zaad zijn eign lichaam. 39 All het vlees is niet hetzelfde vlees: maar er is een soort van vlees der mensen, een ander vlees van beesten, en een ander der vissen, en een ander van vogels. 40 Zo zijn er ook hemelse lichamen, en aardse lichamen: maar de heerlijkheid van het hemelse is een, en de heerlijkheid van het aardse is een andere. 41 Er is een heerlijkheid van de zon, en een andere heerlijkheid van de maan, en een andere heerlijkheid der sterren: want een ster verschilt van een andere ster in heerlijkheid. 42 En zo is ook de opstanding der doden. Het wordt gezaaid in corruptie; en wordt geoogst in niet-corruptie: 43 Het wordt gezaaid in on-eer; het wordt opgewekt in eer: Het wordt gezaaid in zwakte; het wordt opgewekt in kracht: 44 Het wordt gezaaid als een natuurlijk lichaam; Het wordt opgewekt als een geestelijk lichaam. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45 En zo staat het geschreven, de eerste man Adam werd een levende ziel gemaakt; de laatste Adam werd een levndmakende ziel gemaakt. 46 Hoe het ook zij, dat was niet eerst wat geestelijk is, maar dat wat natuurlijk is; en naderhand dat wat geestelijk is. 47 De eerste man is van de Aarde, aards: de tweede man is de Heer van de Hemel. 48 Zoals het aardse is, zo zijn zij ook die aards zijn: en zoals het hemelse is, zo zijn zij ook die hemels zijn. 49 En zoals we het beeld van het aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van het hemelse dragen. 50 Nu zeg ik dit, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven; novh corruptie in-corruptie. 51 Zie, ik toon u een mysterie; We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allen veranderd worden, 52 In een moment, in een oogwenk, gedurende de laatste trompet: want de trompet zal klinken, en de doden zullen incorrupt opgewekt worden, en we zllen veranderd worden. 53 Want deze corruptie moet incorruption aantrekken, en dit stervelijke moet onstervelijkheid aandoen. 54 Dus als dit vergankelijke onvergankelijkheid zal hebben anngedaan, en dit stervelijke onsterveljikheid, dan zal geschieden dat wat geschreven staat, De dood is opgeslokt in overwinning. 1 Corinthe 15:35-54

"Maar als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, hij die Christus van de doden gewekt heeft zal ook uw stervelijke lichamen opwekken door zijn Geest die in u woont. Romans 8:11

"En de graven werden geopend; en veel lichamen van de heiligendie sliepen, stonden op, En kwamen uit de graven na zijn opstanding, en gingen de Heilige stad in, en verschenen aan velen. Matheus 27:52,53

"En zij zagen de God van Israel: en er was onder zijn voeten als het ware een geplaveid werk van een saphier steen, en als het ware het lichaam van de hemel in zijn helder heid. Exodus 24:10

"Uw dode mannen zullen leven, samen met mijn dode lichaam zullen zij opstaan. Sta op en zing, gij die in het stof woont: want uw dauw is als de dauw der kruiden, en de aarde zal haar doden uitwerpen. Jesaja 26:19

"Wie zal ons verdervelijke lichaam veranderen, dat het gevormd mag zijn net als zijn verheerlijkte lichaam, volgens de werkingen waardoor hij zelfs in staat is om alle dingen aan hemzelf te onderwerpen. Philippensen 3:21

36 En toen zij zo spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en zei tot hen, Vrede zij met u. 37 Maar zij waren verschrikt en bevreesd, en veronderstelden dat zij een geest gezien hadden. 38 En hij zei tot hen, Waarom ben je beroerd? En waarom komen gedachten op in uw harten? 39 Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben: hou mij vast, en zie; want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals U mij ziet hebben. 40 En toen hij zo gesproken had, toonde hih hen zijn handen en zijn voeten. 41 En terwijl ze nog niet geloofden van vreugde, en zich verwonderden, zij hij tot hen, Heb je hier wat te eten? 42 en zij gaven hem een stuk van een gebraden vis, en van een honingraat. 43 En hij nam het, en at voor hen.

"Jezus zei tot haar, Raak me niet aan; want ik ben nog niet omhoog gevaren naar mijn Vader: maar ga naar mijn broederen, en zeg tot hen, Ik vaar omhoog naar mijn Vader, en jullie Vader; naar mijn God, en jullie God. Johannes 20:17

24 Maar Thomas, een van de twaalf, genaamt Didymus, was was niet bij hen toen Jezus kwam. 25 De andere discipelen daarom zeiden tot hem, We hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, Tenzij ik de kerven van de spijkers zal zien in zijn handen, en mijn vinger in zijn zijde zal steken, zal ik niet geloven. 26 En acht dagen later, waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was met hen: toen kwam Jezus, terwijl de deuren gesloten waren, en stond in hun midden, en zei,Vrede zij met u. 27 Toen zei hij tegen Thomas, Kom hier met je vinger, en zie mijn handen; en reik je hand over, en steek hem in mijn zij: en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zei tot hem, Mijn Heer en mijn God. 29 Jezus zei tot hem, Thomas, omdat je mij gezien hebt, heb je gelooft: gezegend zijn zij die niet gezien hebben, en toch gelooft hebben. 30 En vele andere tekens deed Jezus waarlijk in de tegenwoordighied van zijn discipelen, die niet geschreven staan in dit boek: 31 Maar deze zijn gesschreven, opdat je gleoven mag dat Jezus de Christus is, de Zoon van God; en dat je gelovende leven mag hebben door zijn naam. (Johannes 21: 24-31)

 

ALS JIJ LEVEN WILT HEBBEN
DOOR TE GELOVEN
KLIK DAN OP