vzw ontmoetingscentrum 'tmolenhuis

wat is "het molenhuis"

- Home

 

Opdracht en Doel vzw Ontmoetingscentrum: statuten art. 3

“§ 1. De vereniging heeft tot doel, in opdracht van de stad Diest, met uitsluiting van ieder winstbejag, en met “inachtneming van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen “gewaarborgd wordt (cultuurpactwet) en het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en “integraal lokaal cultuurbeleid (decreet lokaal cultuurbeleid), het beheer te voeren over de gebouwen, eigendom van “de stad Diest, die haar daartoe in beheer worden gegeven.“

… §3. De vereniging heeft een uitgesproken pluralistisch karakter en tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven “doel onder meer te bereiken door:

“1° de terbeschikkingstelling van ruimten voor sociaal-cultureel werk in al zijn vormen en voor alle bevolkingsgroepen;

“2° het bestendig trefpunt zijn van de verschillende uitingen en vormen van het cultureel werk in -zijn meest ruime betekenis;
“3° het sociaal-cultureel werk in al zijn vormen te bevorderen en de aanpassing van de veranderende behoeften te verzekeren;

“4° de ontmoeting van en samenwerking tussen alle bevolkingsgroepen van de leefgemeenschap Diest, inzonderheid Molenstede, te bevorderen.”

 

contacteer ons Molenhuis.rvb@gmail.com

Dorpsstraat 45
3294 Molenstede