Wandelclub Toekers Bunsbeek 4051

 
 

home

 

ontstaan

 

bestuur

 

info

 

clubshop

   

bunsbeek

sponsors

 
 

privacy

 
     
 

Wat is belangrijk voor u als het over GDPR gaat?

Het beleid van TOEKERS BUNSBEEK vzw : onze privacyverklaring.

­

Wat is GDPR

GDPR is de afkorting van General Data Protection Regulation of de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (Europese Verordening 2016/679). Ze behelst een geheel van regels om de persoonsgegevens van de burgers te beschermen. De GDPR is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

De wandelclub Toekers Bunsbeek, gebruikt persoonsgegevens van haar leden: ze slaat ze op en verwerkt ze. Wij hechten heel veel belang aan de bescherming van uw privacy gerespecteerd wordt.

Over welke gegevens gaat het ?

A.  De persoonsgegevens die Toekers Bunsbeek verzamelt, verwerkt en opslaat hebben geen betrekking op ‘gevoelige gegeven’ die daartoe bijzondere bescherming vereisen zoals : medische gegevens, geloofsovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, etnische afkomst, lidmaatschap van diverse organisaties, enz…

Toekers Bunsbeek slaat per kalenderjaar wel de volgende persoonsgegevens op (uitsluitend die gegevens hieronder vermeld), omdat zij daartoe gerechtvaardigde redenen heeft, nl. uitvoering van de verplichtingen waartoe onze vereniging zich heeft verbonden toen u uw lidgeld betaalde (bezorgen van infoblad, uitnodigingen op de diverse activiteiten van de vereniging, of op activiteiten waaraan zij meewerkt). We zien dit als een contractuele verplichting.

Welke persoonsgegevens ?

      -   van de gewone leden :

         -   naam en voornaam (desgevallend ook van de partner);

         -   adres;

         -   bedrag en datum van het betaalde lidgeld;

             dus allemaal gegevens die ons ook via de rekeningsuittreksels van de bank medegedeeld worden;

         -   eventueel telefoonnummer en/of e-mailadres, voor zover ze aan onze vereniging medegedeeld worden door het    betrokken lid.

      -   van de bestuursleden :

Dezelfde gegevens als hiervoor vermeld, plus de geboortedatum en het nationaal nummer. Deze gegevens worden niet vermeld op de ledenlijst, maar dienen uitsluitend om administratieve verplichtingen t.o.v. de rechtbank van koophandel te kunnen nakomen.

      -   van occasionele medewerkers en vrijwilligers (niet-leden) worden alleen die gegevens opgevraagd en opgeslagen die desgevallend noodzakelijk zijn voor de verzekering of met het oog op een vlotte communicatie.

 

De persoonsgegevens van de leden en de bestuursleden worden gebruikt om hen het infoblad te bezorgen, om indien gewenst met hen te kunnen communiceren, en indien nodig voor verzekeringsdoeleinden.

 

Die gegevens worden bewaard in een computerbestand bij de voorzitter en de secretaris. Ze dienen uitsluitend voor de reeds vermelde doeleinden en worden verder alleen door het bestuur gebruikt voor beleidsdoeleinden. Ze worden daarom periodiek beschikbaar gesteld aan de bestuursleden.

De ledenlijsten worden meerdere jaren bewaard met het oog op de analyse van de evolutie van de lidmaatschappen.

Ook de redactiecoördinator van het infoblad beschikt over de volledige, actuele lijst om de infobladoplage te kunnen bepalen en de verdeling ervan te kunnen organiseren.

 

      In geen geval mag de ledenlijst beschikbaar gesteld worden van derden of gewone leden, behalve :

 

      -   aan de verdeler voor dat deel van de leden waarvoor adresetiketten (per infoblad) moeten gedrukt worden omdat deze per post worden verstuurd. Hij is ervoor verantwoordelijk dat er geen oneigenlijk gebruik van deze gegevens kan gebeuren en dat ze vernietigd worden nadat de opdracht beëindigd is;

      -   als de wetgever of een overheid ons daartoe zou verplichten. In dat geval zullen alle leden daarover geïnformeerd worden.

Verder worden er met het oog op een goede organisatie beveiligde lijsten opgemaakt van de deelnemers aan betalende activiteiten: deze lijst bevat alleen naam en voornaam (+ datum van betaling op rekening). Die worden uitsluitend gebruikt om de betrokken activiteit te kunnen organiseren en voor beleidsdoel-einden bij de planning van toekomstige activiteiten. Die lijsten worden niet langer dn 5 jaar bewaard.

B.  Naast de reeds voormelde persoonsgegevens beschikt de vereniging ook over beeldmateriaal (foto’s of filmbeelden) die haar activiteiten illustreren, een verzameling die teruggaat tot aan het ontstaan van de vereniging.

Dit materiaal wordt alleen gebruikt voor het illustreren van de eigen activiteiten, bv. voor de verslaggeving in het infoblad, voor rapportering en sfeerbeelden tijdens vergaderingen, weergeven van beelden op eigen organisaties, ter illustratie van eigen activiteiten op de website.

Dit materiaal wordt bewaard, onbeperkt in de tijd (historisch archief).

Het spreekt voor zich dat dit materiaal niet ter beschikking wordt gesteld van derden die niets met de werking van de vereniging te maken hebben.

Tevens wordt erover gewaakt dat alleen beeldmateriaal kan beschikbaar gesteld worden van iemand voor zover hij/zij er zelf op voorkomen.

Bovendien moet er na gekeken worden dat er geen foto’s of films worden gemaakt van situaties waarbij de betrokkenen zich niet comfortabel zouden voelen.

Wie (zowel leden als niet-leden) aan een activiteit van onze vereniging deelneemt kan gefotografeerd of gefilmd worden. Wie daar helemaal niet akkoord mee gaat kan ofwel niet deelnemen, ofwel vóór de aanvang van de activiteit aan een bestuurslid schriftelijk mededelen dat hij/zij niet gefilmd of gefotografeerd wenst te worden. Daarmee zal dan uiteraard rekening gehouden worden.

Wie zijn persoonlijke gegevens wil inzien of aanpassen kan dat altijd vragen, door een mail te sturen aan de secretaris van onze club, Toekers Bunsbeek. Schrapping ervan kan uiteraard ook, maar dit betekend dan wel het einde van het lidmaatschap van de vereniging.

Conclusie.

Al deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de doelstelling waarmee ze verworven zijn. Andere persoonsgegevens dan deze die strikt nodig zijn om onze doelstelling als vereniging te realiseren worden niet verzameld.

Tevens garanderen we u dat we alle vereiste maatregelen hebben genomen om die persoonsgegevens te beveiligen.

Toekers Bunsbeek gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en foto’s, zowel inzake de beveiliging als het gebruik hiervan.

      Onze vereniging, Toekers Bunsbeek, verklaart de regels inzake bescherming

van persoonsgegevens na te leven.

 Voor het bestuur van Toekers Bunsbeek,

De secretaris,                                                                    De voorzitter,

Anne-Mie Huybrechts                                                       Marcel Govaerts