Prostitutie

Roxanne, you don’t have to put on the red light…

Agalev wil een stad waar de hypocrisie rond prostitutie is verdwenen en ook een beleid in alle openheid en zonder géne wordt gevoerd. Een stad waar de prostitutiebuurt deel uitmaakt van het stedelijk weefsel en van het uitgaansleven, in alle rust en veiligheid en zonder al te grote hinder voor de buurt. Een stad waar prostitutie een erkend beroep is en prostituees een sociaal statuut hebben, zonder vrouwenhandel, maffianetwerken, pooiers en huisjesmelkers die hun geld verdienen op de rug van de vrouwen (en mannen).’

De toestand is…

Rooskleurig? Niet helemaal. Naar schatting 800 vrouwen en een veel kleinere groep mannen verdienen hun geld in de prostitutie. Het meest zichtbaar is de raamprostitutie in het Schipperskwartier. Daarnaast zijn er de hotelletjes, waar al dan niet wordt getippeld. Er zijn de appartementen, massagesalons en clubs, en tenslotte de escortbureau’s. Sex is te koop, en soms de illusie van liefde. Ook in de havenstad Antwerpen is het één van de oudste beroepen.

Maar vele prostituees werken niet vrijwillig in de sector: ze zijn slachtoffers van vrouwenhandel en mensenhandelaars. Soms zijn minderjarigen betrokken. In 1999 werden een negental minderjarige meisjes uit de vitrines geplukt, en er zijn soms ook minderjarige jongens werkzaam in het stadspark. De werkomstandigheden laten vaak te wensen over. De sfeer in het Schipperskwartier wordt steeds grimmiger, zeker door de toenemende invloed van pooiers uit Oost-Europa. Het gaat om grof geld, en steeds meer om grof geweld. De hinder voor de omwonenden stijgt met de dag. Naast wildplassen en sluikstorten zijn er de eindeloze voyeurcarroussels van automobilisten: bijna 24uur per dag een zeer lokale file. Een krachtdadiger prostitutiebeleid dringt zich op, inzake veiligheid, ruimtelijke ordening en begeleiding van de ‘meisjes’.

Zes jaar: wat werd zichtbaar?

Het was de voorbije jaren en tot vandaag ontegensprekelijk de verdienste van Patsy Sörensen en van de ploeg van Payoke om prostitutie en vrouwenhandel op de politieke agenda te zetten. Er kwam een prostitutie-ambtenaar en een beleidsnota, al werd deze nota door ondermeer de burgemeester en de politie niet altijd even consequent of correct uitgevoerd. De prostitutie verdween in de Lange en Korte Winkelhaakstraat, en op vraag van de omwonenden werd ook de agressieve tippelprostitutie teruggedrongen rond het atheneum. In het Schipperskwartier verkleinde het eigenlijke prostitutiegebied al een deel, maar hier staat het beleid nog in de kinderschoenen. Vanuit de stad werden afspraken gemaakt met onder meer het gerecht om de vrouwenhandel (iets) beter aan te pakken. Maar er blijft nog een zeer lange weg af te leggen. Het wordt de hoogste tijd voor een volledige en consequente uitvoering van het door het stadsbestuur goedgekeurde beleidsplan prostitutie.

Waar gaat Agalev voor?

Voor Agalev is het duidelijk dat prostitutie onmiskenbaar een onderdeel is van een stad. Het zal altijd aanwezig zal zijn en moet een plaats hebben in de stad. Alleen is de vraag op welke manier. Er is een doeltreffender en omvattender beleid noodzakelijk, dat meer politieke moed vraagt van het hele schepencollege. Dit beleid is nodig op verschillende niveau’s en domeinen.

In de eerste plaats moet er op federaal niveau een erkenning komen van de prostitutie en een sociaal statuut voor de prostituees. Enkel zo kan de sector uit de illegaliteit worden gehaald. Ook moet er op alle niveau’s meer werk worden gemaakt van geïntegreerde aanpak van de strijd tegen de vrouwenhandel.

De prostitutiebuurt moet terug veiliger worden. Op politioneel vlak is er een grotere controle nodig door politie en rijkswacht. Men kan niet toelaten dat bepaalde netwerken een buurt in hun greep dreigen te krijgen. Maar ook een grotere aanwezigheid van politie in de rosse buurt is noodzakelijk om de dagdagelijkse overlast en het geweld in te dijken en om de criminaliteit te bestrijden.

Op ruimtelijk vlak moet er worden opgetreden tegen de talrijke bouwmisdrijven en is Agalev voorstander van een concentratiemodel in het Schipperskwartier, zoals voorzien in het beleidsplan prostitutie. Daarbij moet er evenwel op toegekeken worden dat een vermindering van het aantal ramen niet tot verdoken vormen van prostitutie elders leidt.

Tenslotte moet er op sociaal vlak verder werk worden gemaakt van een goed georganiseerde psycho-sociale hulpverlening en gezondheidszorg voor al wie in de sector werkt en voor wie er uit wil stappen.

Concrete voorstellen:

  1. Agalev wil dat de stad bij federale overheid aandringt op een statuut voor prostituees en op een strengere aanpak van mensenhandel en pooiernetwerken. Ook moeten betere uitstapmogelijkheden worden voorzien door de invoering van een sociaal statuut. Daarnaast moet gestreefd worden naar een koppeling met een verblijfsstatuut voor prostituees die willen stoppen.
  2. Agalev wil de verdere uitvoering van het stedelijk beleidsplan prostitutie, maar is geen voorstander van een absolute concentratie van de raamprostitutie in alleen de voorziene drie straten. Mits het maatschappelijk draagvlak in de omliggende straten voldoende groot is, en de overlast tot een minimum kan worden beperkt, en het pand voldoet aan de bepalingen van de geschiktheidsverklaring, kan een bonafide prostituee ook in de omliggende straten werken. Het is de taak van het Schepencollege om toe te zien op de bovenstaande voorwaarden
  3. Agalev wil dat tijdens de volgende legislatuur de prostitutiecel binnen de stad wordt uitgebouwd tot een dienst die zowel de sociale, ruimtelijke als juridische (en ten dele politionele) aanpak kan coördineren.
  4. Er moet strenger worden opgetreden tegen de talrijke bouwmisdrijven in het Schipperskwartier. In het kader van het grond- en pandenbeleid moeten stad en privé-sector samenwerken om de buurt op te waarderen. De ergste kankerplekken moeten via onteigeningen worden gesaneerd. Er moet een aangepast BPA komen voor het Schipperskwartier.
  5. Het aantal prostituees kan worden beperkt en gecontroleerd door het invoeren van een vergunningenstelsel, waarbij ook de prostituees een betere bescherming tegen uitbuiting moeten krijgen.
  6. Agalev wil een snelle concrete aanpak van de huidige overlast in het Schipperskwartier. In deze buurt is er 24 uur op 24 behoefte aan een zichtbare politie-aanwezigheid. Ook aan het kijk-carroussel moet een einde worden gemaakt voor de nachtrust van de omwonenden.
  7. Agalev wil een verdere uitbouw van psycho-sociale hulpverlening en gezondheidszorg voor de prostituees.

Er is meer!

Zie ook: Emancipatie, Veiligheid.