Belgische Wetgeving

Lois Belges


 

Gewestelijk

Régionales


 

Brussel - Bruxelles

25 OKTOBER 1990. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de bescherming van de vogels.  25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des oiseaux. 
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1990102538 http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1990102538
Nota : Enkel europees fauna en flora zijn bedoeld, met uitzondering van gekweken specimen. Note seules la fauna et flore européenne sont concernée, à l'exclusion des especes de culture et d'élevage
29 AUGUSTUS 1991. - Ordonnantie betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht.  29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse. 
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1991082933 http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933
 
3 JUNI 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een afwijking van het verbod op het vangen van dieren  krachtens de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht. 3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une dérogation à l'interdiction de capture d'animaux conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2004060340 http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2004060340
 

 

Vlaamse Gewest


SAMMENVATTING DOOR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE MILIEU, NATUUR, LAND- EN WATERBEHEER AFDELING BOS & GROEN

 

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE REGLEMENTERING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN VOGELS IN HET VLAAMSE GEWEST

inhoud :

9 september 1981 Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest
14 september 1981 Ministerieel besluit waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading in vogels wordt toegestaan in toepassing van de bepalingen
van het K.B. van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest
9 februari 1999 Ministerieel besluit tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld
Erkenningen van groeperingen van vogelliefhebbers
 http://www.mina.vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/pdfbestanden/vogelwetgeving.pdf
roofvogels pg 5, 6 o.a.

 

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE JACHTREGLEMENTERING

inhoud :

24 juli 1991 Het jachtdecreet
28 februari 1882 De jachtwet
UITVOERINGSBESLUITEN
17 augustus 1964 Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van jachtkansels met het oog op de uitoefening van de jacht
28 oktober 1987 Besluit van de Vlaamse regering betreffende het gebruik van vuurwapens en munitie bij de jacht in het Vlaamse gewest
10 mei 1989 Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse gewest
14 juni 1989 Ministeriële omzendbrief betreffende de neerlegging van een plan der jachtterreinen
13 juli 1994 Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een afschotplan voor reewild
10 april 1995 Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild
1 december 1998 Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend
12 april 1999 Ministerieel besluit tot vaststelling van het modelformulier voor de melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens
18 juli 2003 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008
  http://www.mina.vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/pdfbestanden/jachtwetgeving.pdf
roofvogels : pg 56,57,58,63 o.a.

 
 

Wallonie

Protection des oiseaux

14 JUILLET 1994.- Arrêté du Gouvernement wallon sur la protection des oiseaux en Région wallonne  (abbrogé 2004)

14 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne
 http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=82827&IDREV=2

 20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de déclaration de la capture ou de la mise à mort accidentelle d'une espèce animale intégralement protégée
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=170587&IDREV=1

Chasse

   
17 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=92842&IDREV=3

10 OCTOBRE 2002 Arrêté du Gouvernement Wallon  permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) (lapin et pigeon ramier)
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=116591&IDREV=1

27 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (MB 23/02/2004). 
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=173439&IDREV=1
20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de   protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=171501&IDREV=1
 


 
 
 
 
 

Federaal

Fédérales


 
MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW, MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
EN MINISTERIE VAN FINANCIEN
[2001/16365] N. 2001 — 3406
26 OKTOBER 2001. — 
  MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES FINANCES 
[2001/16365] F. 2001 — 3406 
26 OCTOBRE 2001. — 
Koninklijk besluit houdende de maatregelen inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van bepaalde wilde, niet-inheemse vogelsoorten Arrêté royal portant des mesures relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines espèces d’oiseaux sauvages non indigènes
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2001/12/06_2.pdf#Page2

 
Arrêté Royal sur la Protection des Oiseaux d 15/09/1966
 

 
7 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen.

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 05-09-2000
Inwerkingtreding : 05-09-2000 

7 JUIN 2000. - Arrêté ministériel fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques.

Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 05-09-2000
Entrée en vigueur : 05-09-2000 

http://www.cass.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2000060732 http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2000060732
 

 
 

Europees

Européennes

General Nature and Biodiversity : Bird Directive
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm

Espèces européennes
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/directive/birdspage1_fr.htm

guide d’Interprêtation de la Directive publié par la Commission Européenne Chasses, gestion durable, et utilisation judicieuse
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/sustainable_hunting/index_en.htm

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) DIRECTIVE DU CONSEIL du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE)
http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl/consleg/pdf/1979/nl_1979L0409_do_001.pdf http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1979/fr_1979L0409_do_001.pdf
regulation Euro-cites 09/08/2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_215/l_21520050819en00010060.pdf

 

Internationaal

Internationales


 

CITES

http://www.cites.org
 
Appendices I, II and III valid from 23 June 2005
http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml
Annexes I, II et III valables à compter du 12 janvier 2005
http://www.cites.org/fra/append/appendices.pdf
CITES PACKER'S GUIDELINES – Birds of prey and owls
http://www.cites.org/eng/resources/transport/av3.shtml
LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONDITIONNEURS – Oiseaux de proie, diurnes et nocturnes
http://www.cites.org/fra/resources/transport/av3.shtml