Introductie 'milieubelasting'

Toelichting aanslagbiljet algemene milieubelasting

 

Naar de inhoudsopgave

 

Introductie 'milieubelasting'

Dagelijks valt er veel te kopen en te betalen.  Zo kopen we minstens 1 keer per week etenswaren aan.  Het is niet zuiver het product dat betaald wordt, we betalen op het product ook BTW.  BTW staat voor Belastingen op de Toegevoegde Waarde.  Het is een verbruiksbelasting. 

Daarnaast betalen de gezinnen nog inkomensbelasting op hun verworven jaarinkomen, de verkeersbelasting, belasting op alcohol en brandstoffen, milieubelasting, ... 

In het kader van het thema 'Afval en economie' gaan we dieper in op de milieubelasting in Tongeren.

Naar de inhoudsopgave

Toelichting aanslagbiljet algemene milieubelasting

Algemene milieubelasting
Tot in 1997 betaalden de belastingplichtigen in Tongeren een belasting voor het ophalen van huisvuil.  Maar de zorg voor het leefmilieu omvat meer dan alleen huisvuilophaling.  Vandaar dat in 1998 deze belasting afgeschaft werd en vervangen door een algemene milieubelasting. 

Uitgaven en inkomsten om het milieu leefbaar te houden
De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op de ophaling van afval en de kosten met betrekking tot afvalwater en riolering.  In 1999 bedroegen de uitgaven aan ophaling, verwijdering en verwerking van afval 81 171 388 BEF. 

Deze uitgaven omvatten:

afval verwijderen van de openbare vuilnisbakjes;

marktafval verwijderen;

het ophalen van huisvuil, GFT-afval, groot huisvuil, glas, papier en metaal;

de verwerking van groot huisvuil en papier;

de ophaling en verwerking van het afval op het containerpark;

 de opruiming van sluikstorten;

...

In 1999 bedroegen de kosten voor afvalwater en rioleringen 42 925 834 BEF.  Deze bevatten ondermeer:

diverse onderhoudskosten;

het ledigen van rioolslokkers;

de financiering van de aanleg van riolen.

Hiertegenover staan er inkomsten voor een bedrag van 59 901 280 BEF.  Deze bestaan uit 34 000 000 BEF milieubelasting en 9 500 000 BEF verkoop van huisvuilzakken.

Belastingbetalers
De algemene milieubelasting wordt betaald door alle gezinnen die op 1 januari 1999 in het bevolkingsregister ingeschreven zijn, evenals de bedrijven die op dat ogenblik op het grondgebied van Tongeren gevestigd zijn.

Bedrag
Elke belastingplichtige betaalt 2 800 BEF. 

Bezwaar indienen
Iemand die om een of andere reden niet akkoord gaat met de aanslag kan hij/zij bezwaar indienen bij:

Bestendige Deputatie van de provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

De bezwaren moeten binnen de drie maanden na afgifte van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend.  In deze brief staat de reden vermeld waarom men niet akkoord gaat met de aanslag.

Het indienen van bezwaar stelt de belastingplichtige niet vrij van de verplichting de verschuldigde belasting binnen de twee maanden te betalen.

 

Naar de inhoudsopgave